apache
[Top] [All Lists]

VATAP-Hiep hoi chong hang gia VN kinh gui quy doanh nghiep

To: <apache@xxxxxxxxxxx>
Subject: VATAP-Hiep hoi chong hang gia VN kinh gui quy doanh nghiep
From: "Ha Anh Dung" <nilekong@xxxxxxxxxx>
Date: Mon, 19 Nov 2007 22:41:11 -0800
Reply-to: "Ha Anh Dung" <emarketing68@xxxxxxxxx>
Sender: apache-bounce@xxxxxxxxxxx
ï

CHáNG HÃNG GIá - BáO Vá DOANH NGHIáP â BáO Vá NGÆáI TIÃU DÃNG
HOÃN TOÃN MIáN PHÃ

 

KÃNH GáI QUÃ DOANH NGHIáP

 

Website baovethuonghieu.com kÃnh chÃc quà Doanh nghiáp Thánh vÆáng â PhÃt trián Bán váng.

 

Äá gÃp phán vÃo viác báo vá thÆÆng hiáu cáa quà Doanh nghiáp, chÃng tÃi trÃn tráng kÃnh mái quà Doanh nghiáp tham gia vÃo chÆÆng trÃnh:

CHáNG HÃNG GIá - BáO Vá DOANH NGHIáP â BáO Vá NGÆáI TIÃU DÃNG

TrÃn Website baovethuonghieu.com.

 

Quà Doanh nghiáp vui lÃng gái cho chÃng tÃi file hÃnh ánh nháng sán phám mà ÄÆn vá Äang sán xuát, phÃn phái trÃn thá trÆáng kÃm theo nháng thÃng tin vá sán phám. Náu cà Äiáu kián, quà Doanh nghiáp cà thá gái thÃm nháng hÃnh ánh và thÃng tin cáa hÃng giá, hÃng nhÃi Äá ngÆái tiÃu dÃng tián so sÃnh.

 

Chà Ã: Nháng HÃnh ánh - ThÃng tin sán phám cán mang tÃnh phÃn biát Äá nhán biát giáa HÃng thát và HÃng giá - HÃng nhÃi.

 

ChÃng tÃi sá ÄÄng tái hÃnh ánh, thÃng tin sán phám cáa quà Doanh nghiáp MIáN PHà trÃn website baovethuonghieu.com.

 

NgoÃi ra, chÃng tÃi xin giái thiáu nháng dách vá sau:
1. Dách vá phÃt hián, truy tÃm hÃng giá.
2. Dách vá truy tÃm xuát xá hÃng giá.
3. Dách vá trá giÃp phÃp là vá tranh cháp Sá háu trà tuá, Sá háu cÃng nghiáp.

4. Cung cáp vÄn bán PhÃp Luát MIáN PHÃ.

 

HáP LáC CHáNG HÃNG GIá - VÃ LáI ÃCH CáA DOANH NGHIáP
HÃY THAM GIA NGAY CÃNG CHÃNG TÃI

 

  ThÃng tin xin gái vá: 
CÃng Ty TÆ Ván Äáu TÆ Tuy LÃ
Äáa chá: Sá 99, ÄÆáng D3, phÆáng 25, quán BÃnh Thánh, Tp. Há Chà Minh 
Äián thoái: 08.5121218 â Fax: 08.5126417
Email: tuyly@xxxxxxxxxx
 

           baovethuonghieu@xxxxxxxxx

           baovethuonghieu@xxxxxxxxx

 

TrÃn tráng cám Æn !

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • VATAP-Hiep hoi chong hang gia VN kinh gui quy doanh nghiep, Ha Anh Dung <=