xfs
[Top] [All Lists]

Tham gia 5 phut va nhan qua ngay!

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Tham gia 5 phut va nhan qua ngay!
From: "Intage VietNam" <no.reply@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 04 Mar 2015 22:33:45 +0700
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
List-unsubscribe: <http://app1.intage.com.vn/unsubscribe.php?M=12416&C=10ec8633544aafecc17b8de9a58fee97&L=2&N=8>
Reply-to: no.reply@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

THÆ MáI

 

Hián nay Intage Vietnam Äang tián hành thành láp trang kháo sát Äián tá trác tuyán Äá nghiên cáu vá các sán phám tiêu dùng. Chúng tôi muán mái anh/ chá tham gia làm thành viên cáa trang kháo sát này. Bám vào Äây

 

Khi tham gia kháo sát trác tuyán, tát cá thông tin anh/ chá cung cáp chá nhám phác vá cho mác Äích phân tích, nghiên cáu & viát báo cáo.

 

Sau khi trá thành thành viên cáa Intage Vietnam và trá lái các kháo sát trác tuyán cáa chúng tôi, anh/ chá sá tích lÅy Äiám thÆáng. Và sau Äó, anh/ chá có thá Äái Äiám tích lÅy láy phiáu quà táng.

 

Nái dung chÆÆng trình cá thá sá ÄÆác gái Äán anh chá vào nháng mail sau.

 

Mái phán hái tham dá và Äóng góp vui lòng gái vá Äáa chá email:

 

- nhabui@xxxxxxxxxxxxx

- thule@xxxxxxxxxxxxx

- chaupham@xxxxxxxxxxxxx

 

 

Le Thi Minh Ha
General Manager

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Tham gia 5 phut va nhan qua ngay!, Intage VietNam <=