xfs
[Top] [All Lists]

CHá VáI 480TR Sá HáU CÄN Há CAO CáP LIáN Ká Q5- NáI THáT HOÃN THIáN

To: undisclosed-recipients:;
Subject: CHá VáI 480TR Sá HáU CÄN Há CAO CáP LIáN Ká Q5- NáI THáT HOÃN THIáN
From: cam dung vo thi <vothi.camdung90@xxxxxxxxx>
Date: Tue, 16 Dec 2014 11:29:29 +0700
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type; bh=l3oizeuwsZ8VIeZWlx6gU/aqiI0PeUpkYTQJckPmORo=; b=QE7pNuOY4Ga5C8XGpdTp0hxXXcrWUvHKT6EAKZY4u+Fb755sRpQNKU76WKAl90OkGG W5ORW2pHU+Sa4yMaNzgJN7MuoyY5sNGiFRn1FYOp4rhvPCdJO6tCRdtp6pEBHCdCt0d+ pJfwkp4NPpnKHnvqS3MrkW8s3ILK9vQ746cbSaF3tBcaNJVSQ6e61hv7NxV6bVIlB95s scgFLxUigg0lo7Tb3J2xmpKxa1ycut2MIfoZOxe2D8LV7JcAp0WWiUS6qxKs8g4ip/+N 1VBhCxtf6IoWYXS3kgERx6UxMwIjh+n8wXpgp5UJd4YBnRRmoG1/yzZfe9UPZBTA44m+ mhvA==

Giai Viát ResidenceÂ:ÂÂsá háu vá trà Äác Äáa, 3 mát tián ÄÆáng lán, trong khu quy hoách Äáng bá: Trung tÃm hÃnh chÃnh, Trung tÃm thá dác thá thao, bánh vián, trÆáng hác, siÃu thá... Vái vá trà cÃch trung tÃm quán 1 chá 7 phÃt qua Äái lá Và VÄn Kiát.Â

Giai Viát ResidenceÂlà mát trong nháng láa chán là tÆáng cho nháng cÆ dÃn thÃnh Äát, Äác biát dÃnh cho nháng ai lÃm viác tái trung tÃm thÃnh phá.


ÂÂ

ms DUNGÂ

ChuyÃn viÃn Bát Äáng sánâ

Mobie:Â0933.710.448- 0909710448
HUNG THINHÂLAND
Email Â: ÂÂÂ Â Â dungvo@hungthinhland.com
           Âzoetran24@xxxxxxxxx

LH: 0933.710.448

   Â0909.710.448

Attachment: Phoi-canh-can-ho-giai-viet-residence.PNG
Description: PNG image

Attachment: tien-ich-giai-viet-residence.PNG
Description: PNG image

Attachment: thiet-ke-can-ho-giai-viet-residence n.PNG
Description: PNG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • CHá VáI 480TR Sá HáU CÄN Há CAO CáP LIáN Ká Q5- NáI THáT HOÃN THIáN, cam dung vo thi <=