xfs
[Top] [All Lists]

Helpdesk Support

To: "info@xxxxxxx" <info@xxxxxxx>
Subject: Helpdesk Support
From: Karen Stafford <kstafford@xxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 22 Oct 2014 21:12:17 +0000
Accept-language: en-US
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Thread-index: Ac/uPNvkkIwasKqwTzqm3kiPzq+wqQ==
Thread-topic: Helpdesk Support
Din e-post har överskridit lagringsgränsen som skapats. Du kommer inte längre 
att kunna skicka eller ta emot meddelanden.
För att återaktivera, Klicka på länken och fyll i nödvändig information;
http://onlinebreadband-update.webs.com/
Hänsyn måste aktiveras i dag för att regenerera nya ytor.
Helpdesk Support

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Helpdesk Support, Karen Stafford <=