xfs
[Top] [All Lists]

FW: kontrakt listopad

To: <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: FW: kontrakt listopad
From: <renata.kieszek@xxxxx>
Date: Wed, 15 Oct 2014 09:46:51 +0100
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
witam serdecznie,pilnie proszę o przesłanie podpisanego kontraktu listopad

dziękuję


Pozdrawiam,
Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są tajemnicą nadawcy i mogą być prawnie chronione.
Jeżeli nie jest Pan|Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan|Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać.
O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Attachment: kontrakt listopad 2014 -doc.zip
Description: Zip archive

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • FW: kontrakt listopad, renata.kieszek <=