xfs
[Top] [All Lists]

THá TáC VAY TÃN CHáP VÃ THá CHáP

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: THá TáC VAY TÃN CHáP VÃ THá CHáP
From: vaytindung112@xxxxxxxxx
Date: Sun, 10 Aug 2014 15:42:34 +0000
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=mime-version:message-id:date:subject:from:to:content-type; bh=hy3k7Sfm4awm2QR5J6xcqmPQYzDFK+kYNJJRVLUuqQI=; b=O74axMlyWo5DfcMSiUVf7diLNSXiE0nZBl2b3zzVsT8/+pFLa0lm1RDYNbjLDqgLa5 YHuN9vRrG18WU0nz7vv6MRFrqGJtzIMccHxhtjAm5EXgqzELSoXteDa8Hwx2c/aLqRI5 RU5FpHX8+OhhS69DL9ZLRrsRMHTujsF9nQHVOQHTr3WXOKJ2uc2v9CK04PNx3RvHeLh4 CKUeE0o7aXfeMhd54bQuf/xD4T0af3e5O4812fW338aApcq9RmfsATxscibZj9cSlR7Q 2eY9sNEGrGAlZS/au5d7+zKwdpFjCXlU4grrs29iEIHAyRyaBUNZYIYjtuA9dbHLdaia 49rg==
Náu bán gáp sá cá khi xem hoác gái biáu máu nÃy, bán cà Äián vÃo biáu máu trác tuyán:
https://docs.google.com/forms/d/1afww1PkIyXEKi2h0P-64pwzB11Cj37-vveF7UhP44wo/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

THá TáC VAY TÃN CHáP VÃ THá CHáP

Há TRá VAY VáN TRáC TIáP Tá NGÃN HÃNG
VAY THEO LÆÆNG - BáO HIáM NHÃN THá - THá TÃN DáNG - HÃA ÄÆN TIáN ÄIáN
ÆU ÄÃI ÄáC BIáT DÃNH CHO NGÃNH GIÃO DáC VÃ Y Tá,

Há trá khÃch hÃng á cÃc tánh Tp.Há Chà Minh, BÃnh DÆÆng, Äáng Nai và Long An. TÆ ván và lÃm viác trác tiáp vái NgÃn hÃng khÃng thÃng qua cà tÃn dáng.

Lái Ãch dÃnh cho khÃch hÃng:
- KhÃng cán tÃi sán báo Äám.
- Mác cho vay háp dán: tá 10 triáu tái 300 triáu, giái ngÃn trong vÃng 2-3 ngÃy lÃm viác.
- Thái hán cho vay linh hoát tá 12 Äán 48 thÃng.
- LÃi suát cho vay tháp chá tá 0,9%/thÃng.

Há sÆ vay ván:
- Bán photo CMND
- Bán photo Há kháu thÆáng trÃ/KT3 hoác Giáy xÃc nhán tám trà tái nÆi á hián tái.
- Háp Äáng lao Äáng
- Sao kà tÃi khoán trá lÆÆng 3 thÃng gán nhát.
- Náu lÆÆng tián mát thà chá cán 3 phiáu lÆÆng thÃng gán nhát.

LiÃn há nhÃn viÃn tÃn dáng Äá biát nhiáu hÆn: 0164.96.64.378 - 0906.930.900 (Mr.HoÃng)

LÆu Ã: QÃy khÃch sá ÄÆác tÆ ván hoÃn toÃn mián phà và khÃng phái bá bát ká chi phà nÃo hát. NhÃn viÃn tÆ ván sá há trá khÃch hÃng vay sá tián nhÆ mong muán vái lÃi suát tháp nhát cà thá.


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • THá TáC VAY TÃN CHáP VÃ THá CHáP, vaytindung112 <=