xfs
[Top] [All Lists]

World Club - ÎÏÎÎÏÎÎÎ

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: World Club - ÎÏÎÎÏÎÎÎ
From: "newsletter@xxxxxxxxx" <newsletter@xxxxxxxxx>
Date: Sat, 2 Aug 2014 06:23:41 +0300
Bounces-to: bounces@xxxxxxxxx
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
List-help: <http://plexpr.tk/lists/?p=preferences&uid=8f748909d3ada94ddd73e26f8f0b4241>
List-owner: <mailto:newsletter@plexpr.tk>
List-subscribe: <http://plexpr.tk/lists/?p=subscribe>
List-unsubscribe: <http://plexpr.tk/lists/?p=unsubscribe&uid=8f748909d3ada94ddd73e26f8f0b4241&jo=1>
Reply-to: "newsletter@xxxxxxxxx" <newsletter@xxxxxxxxx>

 WORLD CLUB

ΑγαπητÏ μÎλος,

Το WORLD CLUB εÎναι μια ΔιεθνÎ κλειστÎ κοινÏτητα – λÎσχη παροχÎς υπηρεσιÏν, προνομÎων και δÏρων  που καλÏπτει Ïλες τις ανÎγκες του σÏγχρονου ανθρÏπου.

ΕπικοινωνÎα – ΣυναντÎσεις – ΣυμβουλευτικÎ – ΣεμινÎρια - ΑυτοβελτÎωση – ΕυκαιρÎες ΑπασχÏλησης – ΕκπαÎδευση – Startups – ΤουρισμÏς & ΤαξÎδια –  ΥγεÎα – ΕυεξÎα και πολλÎ Îλλα εÎναι μερικÎ απÏ τα θÎματα που ενδιαφÎρουν το Club και τα μÎλη μας.

ΘÎλοντας να επικαιροποιÎσουμε το ενδιαφÎρουν μας για την συμμετοχÎ σας στο World Club μπορεÎτε  να μας στεÎλετε και δικÎς σας προτÎσεις και ιδÎες για την υλοποÎησÎ τους απÏ τον ΣεπτÎμβριο.

ΖητοÏμε επÎσης κατÎ τÏπους συνεργÎτες σε Ïλη την ΕλλÎδα αναγρÎφοντας στο θÎμα  του email  «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ»

 


------------------------------------------------------------------------------------

powered by phpList 3.0.6, © phpList ltd

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • World Club - ÎÏÎÎÏÎÎÎ, newsletter@xxxxxxxxx <=