xfs
[Top] [All Lists]

DIRECTION SKYPE

To: skype@xxxxxxxxx
Subject: DIRECTION SKYPE
From: Direction Skype <mail_delivre@xxxxxxxxx>
Date: Mon, 23 Jun 2014 08:40:53 +0900 (KST)
Cc: dany.courmont@xxxxxxxxxxx, boubou.zujar@xxxxxxxxx, grebinsebastien@xxxxxxxx, thibaut-n@xxxxxxx, ouestnature@xxxxxxxxxxx, gpierson@xxxxxxx, brianne.nicolas@xxxxxxxxx, fredbernier38@xxxxxxx, francinedesaymes@xxxxxxxx, alinea2@xxxxxxxxxx, daniel.boillot@xxxxxxxxx, marcogitenait@xxxxxxxxxx, belliardalain@xxxxxxxxxx, so.dij@xxxxxxxxxx, marcetsylvie.chma@xxxxxxxxx, philippe.leygonie@xxxxxxxxxx, loic.leygonie@xxxxxxx, djemuraro46@xxxxxxxxx, siavy46@xxxxxxx, loicjaub@xxxxxxxxxx, arcoao@xxxxxxxxxx, fifi2000@xxxxxxxxx, nicolaspoupinel@xxxxxxxxxxx, christophe.hetroy@xxxxxxxxxx, marphil71@xxxxxxxxx, anthony.courtemanche@xxxxxxxxx, potierpierre@xxxxxxx, christophe.guibert@xxxxxxx, jlplissonneau@xxxxxxxxxx, mathieubuffin@xxxxxxxxx, gourimfr@xxxxxxxx, dcs.entreprise@xxxxxxxxxx, reynaud.christophe@xxxxxxxx, thomasbaffault@xxxxxxxxxx, michele.fleurandesmauges@xxxxxxxxxx, olivier_blais@xxxxxxxx, lamouch81@xxxxxxxxx, fieulaine.guy83@xxxxxxxxxx, an.faucher@xxxxxxxxxx, douille.l@xxxxxxxxxx, klaus.kiefer@xxxxxxxxxx, christophe.riffaud@xxxxxxxxxx, julien.dincq@xxxxxxx, bergerie@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oliviergrandcolas@xxxxxxxxxx, tourdepan@xxxxxxxxxx, sophie89p@xxxxxxxxxx, patlabergere@xxxxxxxxxxx, iraaa78@xxxxxxx, irina444@xxxxx, allsca123@xxxxxxxx, Almas00@xxxxxxxxx, alsysitnova@xxxxxxxxx, alubka4@xxxxxxxxx, intel-tour@xxxxxxxx, ionlyforspecial@xxxxxxxxx, iravdv@xxxxxxxxx, kaliroots@xxxxxxxxxx, empressshakerah@xxxxxxxx, marval365-boards@xxxxxxxx, marsaudn@xxxxxxxxxx, richtereng@xxxxxxxx, nbc@xxxxxxxxx, itu68ins@xxxxxxxxxxxxxxxx, forged@xxxxxxxxx, canadaottawhotelss@xxxxxxxx, josambe@xxxxx, hrh@xxxxxxxxx, dstivala@xxxxxxxxx, info@xxxxxxxxxxxxxxx, debian-user@xxxxxxxxxxxxxxxx, xfs@xxxxxxxxxxx, steveballstadt@xxxxxxxx, mtlangeline@xxxxxxxx, angelus19@xxxxxxxxxx, joyce_65@xxxxxxxxxx, steve.rodrigue1@xxxxxxxxx, steve_rodrigue1@xxxxxxxxxxx, luciechoiniere@xxxxxxxx, lucieclermont@xxxxxxx, luciecote@xxxxxxxxxx, luciedelisle@xxxxxxxxxxxx, luciedesaunais@xxxxxxxxxx, campbellrita@xxxxxxxx, ehigiator222@xxxxxxxx, albator-ssx@xxxxxxxxxxxx, albatre@xxxxxxxxxx, albatross.tours@xxxxxxxxxx, johnson2005williams5@xxxxxxxx, kagambeogo_ali002@xxxxxxxxxx, vasilisa_000@xxxxxxxx, misterborko@xxxxxxxxxx, info@xxxxxxxxxxxxxxxx, sweetdreamsmattress@xxxxxxxxxx, sager1219@xxxxxxxxx, legendhotel@xxxxxxxxxxx, directionskype@xxxxxxxxx
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Importance: normal
Reply-to: Direction Skype <mail_delivre@xxxxxxxxx>

FÃLICITATION**********FÃLICITATION************FÃLICITATION 

  Veuillez regarder les piÃces jointes pour votre gain


Attachment: Felicitation.jpg
Description: JPEG image

Attachment: Felicitation.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • DIRECTION SKYPE, Direction Skype <=