xfs
[Top] [All Lists]

CÃng ty nÃo sá cà mát trong danh sÃch 50 CÃng ty niÃm yát tát nhát Viát

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: CÃng ty nÃo sá cà mát trong danh sÃch 50 CÃng ty niÃm yát tát nhát Viát Nam 2014?
From: "Forbes Vietnam" <newsletter@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 02 Jun 2014 04:15:47 -0400
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=itarget.vn; s=default; t=1401697898; bh=ajH3NwdKl7UYm3ET7sZUqr2tZAUWYeQ5OoSkAcfbrdE=; h=To:Subject:Date:From:Reply-To:List-Unsubscribe; b=b23K3XzDKlkVPWR2SdiZ7S0Q5HeXYJ53cebhGbE23BQOQDAjx7uUF0CUZ8ZeWvjNi BomJq9nYI9//ivERhGl14CcMyoKCKXC/E/lfQMsfP8L7v3le+ULc3T33DqHJn67Ndx KwrfTRnOBowb7ZunTlIKPn4pf70BTqkVxzz+j7/k=
List-unsubscribe: <http://app9.icontact.vn/unsubscribe.php?M=5003309&C=182c9e31f329a3cbd0f98207d359dafe&L=1401&N=3398>
Reply-to: newsletter@xxxxxxxxxxxxxxxxx
Trang chá | Äát báo dài hán |  
Äáu tÆ thông minh cùng Forbes Viát
Nam
Äón Äác Forbes Viát Nam (sá 12)
tháng 05.2014

Forbes Viát Nam giái thiáu sá tháng 06.2014 (phát hành ngày 02.06.2014), vái chá Äá “Danh sách 50 công ty niêm yát tát nhát Viát Nam”

Nái dung Äác biát trong sá 13 là Danh sách 50 công ty niêm yát tát nhát trên thá trÆáng cháng khoán Viát Nam nÄm 2014 do Forbes Viát Nam xáp háng. Äây là danh sách nháng công ty niêm yát Äáng Äáu các ngành, có các chá sá tÄng trÆáng doanh thu và lái nhuán án Äánh trong các nÄm qua và trián váng phát trián tát trong tÆÆng lai.

Ngoài ra còn có Danh sách 2000 công ty niêm yát lán nhát thá giái và Danh sách giàu nhát Hàn Quác.

 
 
 
 
Dián Äàn kinh doanh Viát Nam và Ká niám 1 nÄm xuát bán Forbes Viát Nam (tháng 06.2014)
 

Forbes Viát Nam lán Äáu tiên tá chác sá kián “Forbes Viát Nam – Dián Äàn kinh doanh” nÄm 2014 vái chá Äá “Viát Nam – CÆ hái mái” tái khách sán Intercontinental Asiana Saigon vào ngày 3 tháng 7 nÄm 2014 vái sá tham gia cáa nháng dián giá và lãnh Äáo doanh nghiáp hàng Äáu Viát Nam và quác tá.

 
 
Dián Äàn Kinh Doanh Viát Nam
2014
 

Phí tham dá: US$500.

Tìm hiáu thêm thông tin sá kián “Forbes Viát Nam – Dián Äàn kinh doanh” nÄm 2014 tái Äây.

Äá tham gia sá kián, vui lòng ÄÄng ký tái Äây.

Tìm hiáu thêm vá nháng sá kián cáa Forbes Viát Nam tái Äây.

 
Nhân ká niám 1 nÄm Forbes Viát Nam ra mát (06/2013 – 06/2014), chúng tôi xin trân tráng gái Äán khách hàng chÆÆng trình Æu Äãi Äác biát, GIáM ÄáN 40% cho nháng khách hàng tham gia Äát quáng cáo trÆác ngày 16/05/2014.
 
Äá biát thêm chi tiát, vui lòng liên há
Phòng Kinh Doanh | Tel: +84 8 3936 9499
 

Forbes Viát Nam Pass – thá Æu Äãi dành cho Äác giá thân thiát cáa Forbes Viát Nam phát hành tháng 6.2014. Ngoài nháng quyán lái tá Forbes Viát Nam, khi sá háu thá bán Äác có thá tán hÆáng nhiáu tián ích trong dách vá vái nháng Äái tác tham gia khác.

Xin vui lòng xem thêm chi tiát tái: www.forbesvietnam/forbespass

 

Táp chí Forbes Viát Nam sá tháng 05.2014
Chiám hÆn 18% trong cÆ cáu GDP cáa Viát Nam trong nÄm 2013, nông nghiáp là ngành sá dáng tái 47% táng sá lao Äáng trên cá nÆác. Forbes Viát Nam ghi nhán xu hÆáng này, cùng nháng câu chuyán thá hián bán lÄnh biát cháp nhán thá thách cáa doanh nhân Viát Nam trong mát lÄnh vác truyán tháng cáa Viát Nam nhÆng Äang gáp rát nhiáu áp lác phái Äái mái.
Táp chí Forbes Viát Nam sá tháng 04.2014
Äác nháng câu chuyán Äián hình, nháng bình luán và quan Äiám sác bén cáa Forbes Viát Nam trong lÄnh vác này. Ngoài ra còn có danh sách nháng tá phú thá giái nÄm 2014.
Táp chí Forbes Viát Nam tháng 03.2014
Táp chí Forbes Viát Nam sá tháng 03.2014
Forbes Viát Nam tôn vinh vai trò cáa ná doanh nhân trong môi trÆáng phát trián và hái nháp. Äác biát chúc máng 3 ná doanh nhân Viát Nam có tên trong top 10 ná doanh nhân xuát sác Châu Á do Forbes Asia bình chán…
Forbes Viát Nam
Äáa chá: Vincom B, 72 Lê Thánh Tôn, Quán 1, Tp. Há Chí Minh, Viát Nam
Tel: +84 8 3936 9499  |  Fax: +84 8 3936 9495  |  Email us
Copyright © 2014 Forbes Vietnam | All Rights Reserved.
You are receiving this email because you have a business relationship with Forbes Vietnam.
To unsubscribe, please click here.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • CÃng ty nÃo sá cà mát trong danh sÃch 50 CÃng ty niÃm yát tát nhát Viát Nam 2014?, Forbes Vietnam <=