xfs
[Top] [All Lists]

Pazarlama DÃnyasÄnÄn GeleceÄi, Yeni Kavramlar, Hit Uygulamalar, Teknolo

To: "xfs" <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: Pazarlama DÃnyasÄnÄn GeleceÄi, Yeni Kavramlar, Hit Uygulamalar, Teknolojik SihirbazlÄklar ve Trend Konseptler
From: "Tansu Darahan" <jghm@xxxxxxxx>
Date: Thu, 13 Mar 2014 18:15:38 -0700
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=cgyy.org; s=default; h=Date:MIME-Version:Content-Type:To:Subject:From; bh=M+XKvwB3MDauve9CNYxz70h74XIsbwHUzmrKYYaK4MU=; b=a5yrzffSvQq2fStkdeI1zBV4sCnBZL0cZ7FWHgoGOHIwRBubt64Bcfq6flSKUXw7socpZ3pXh8av0EQR2m4dbtOgsIA1DekH4cDxtebTL05ZGaRe8s+BDFiiOXv4D+MautByD8V5nvCypNrZUReksuEH+xLAYYxewMyZCJiul6E=;
Organization: Tansu Darahan
Priority: urgent
ï

Merhaba

 

22 Mart 2014âte Le Meridien Etiler Otelâde dÃzenlenecek olan âModern Pazarlama ve Vizyoner Stratejiler" isimli zirvemiz pazarlama alanÄnda ÃalÄÅan ya da pazarlamaya ilgi duyan, ÃrÃn ve hizmetlerini mevcut klasik yÃntemlerle pazarlayan, bunun yanÄnda teknolojiden yararlanarak kar elde etmenin teknikleri arayan herkesin ilgisini Ãekecek bir zirve...

 

Bu zirveye katÄlarak geÃmiÅten gÃnÃmÃze pazarlama dÃnyasÄnÄn geliÅimine farklÄ bir perspektiften bakmak ve trend uygulamalarla pazarlama yeteneklerinizin gÃnÃmÃz dÃnyasÄnda klasik ve gÃncel stratejilere uygun olarak geliÅmesini saÄlayabilir, saha aktivitelerinden, pop kullanÄmÄna klasik olarak adlandÄrÄlan yÃntemlerin modernize edilmiÅ en iyi uygulamalarÄnÄ gÃrebilir, sosyal medya ve dijital dÃnyanÄn etkileÅiminden yararlanarak kurumunuzu ve ÃrÃnÃnÃzÃn marka deÄerini nasÄl arttÄracaÄÄnÄzla ezber bozan teknikleri gÃrebilir, nihai tÃketiciyi yÃnetmenin incelikleriyle ilgili sektÃr devi olan firmalarÄn Ãst dÃzey yÃneticilerinden tÃyolar alabilirsiniz.

 

 

"Pazarlama DÃnyasÄnÄn GeleceÄi, Yeni Kavramlar, Hit Uygulamalar, Teknolojik SihirbazlÄklar ve Trend Konseptler"

MODERN PAZARLAMA ve  VÄZYONER STRATEJÄLER

22 Mart 2014 / 09.00-17.00 / Le Meridien Etiler - Ästanbul

 

Klasik pazarlamadan dijital pazarlamaya, pop kullanÄmÄndan sosyal medya yÃnetimine kadar iÅ sÃreÃleri markamÄzÄ ve iÅimizi desteklemek ve tanÄtmak amacÄ ile kendi platformlarÄnda birincilik savaÅÄ verirken, bunlardan global rekabet ihtiyacÄ doÄrultusunda yararlanabilen Åirketler

her zaman bir adÄm Ãne ÃÄkmaktadÄrlar.

 

KonuÅmacÄlar:

â Derya ÅENDÄL / SANAL MAÄAZA, ON-NET Genel MÃdÃrÃ

â AyÃa ARSAN AYDIN / COCA COLA ÄÅ Sistemleri MÃdÃrà (Pazarlama & Kurumsal ÄletiÅim)

â OÄuzhan SÃRAL / ACIBADEM SAÄLIK GRUBU ÄÅ GeliÅtirme DirektÃrÃ

â Okan ÃÃOK / BRITISH AMERICAN TOBACCO, Group Shopper Marketing Manager

â Hakan OKAY / BAHÃEÅEHÄR ÃNÄVERSÄTESÄ ÃÄretim GÃrevlisi, EÄitmen, Yazar

â Ekin ULUKÃK / TURKCELL GLOBAL BÄLGÄ Dijital ÄletiÅim ve Sosyal Medya MÃdÃrÃ

â ÃzgÃr POYRAZOÄLU / SODAMEDYA INTERACTIVE Kurucu ve YÃnetim DirektÃrÃ,

â Salih SeÃkin SEVÄNÃ / DAHA BAÅKA DÄJÄTAL AJANS, Kurucu OrtaÄÄ, Yazar

â Av.Ceyda CÄMÄLLÄ AKAYDIN / AKAYDIN HUKUK BÃROSU

 

Bryan Flanagan ââSatÄÅ basit bir iÅtirâ der... Peki ya Pazarlama?

 

â Modern pazarlamada yaÅanan deÄiÅimin, teknolojiyi de iÃine alarak dalga dalga bÃyÃdÃÄÃ ve gÃndemin baÅkÃÅesine her gÃn yeni bir soluk getirerek oturduÄu gÃz ÃnÃne alÄndÄÄÄnda artÄk, klasik yÃntemleri rafa kaldÄrmak bir gereklilik halini aldÄ mÄ?

â Pazarlama, fikirleri yaymakla ilgili olduÄuna gÃre, baÅarÄlÄ pazarlamacÄlar tÃketicilerin inanmayÄ tercih ettikleri hikÃyeleri onlara sunmakla mÄ mÃkellefler?

â âÃrÃn ve hizmetlerle sosyal medyada yer almak, klasik yÃntemlerin Ãtesinde renkli bir dÃnya saÄlÄyorâ deniliyor ama tÃm tÃketiciler klasik yÃntemleri bÄrakmaya kararlÄ mÄ?

â Sosyal Medya ve Dijital DÃnya bizi ve zamanÄmÄzÄ nasÄl yÃnetiyor, bu mecralardan ÃrÃn ve hizmetlerimiz iÃin nasÄl yararlanÄrÄz?

â "Pazarlama interaktiftirâ sÃylemi, baÅlÄ baÅÄna pazarlamanÄn ta kendisi mi?

â Pazarlamada kitlelere temasÄn Ãnemi giderek artarken, mevcut ve potansiyel mÃÅterilere dokunup, bire bir temas kurmak ve deneyim yaÅatmanÄn yeni yÃntemleri nelerdir?

â Maliyetler bu kadar artÄp, karlÄlÄk dÃÅerken, rekabet dÃnyasÄnda ayakta kalmanÄn en stratejik yollarÄ hangileri?

â ÃrÃn ve hizmetlerimizi daha bilinir hale getirmek mÃmkÃn mÃ?

â Modern dÃnyada pazarlama baÅarÄsÄ yahut baÅarÄsÄzlÄÄÄ nelere baÄlÄ?

 

GÃnÃmÃzde hÄzlÄ geliÅen teknolojiler ile birlikte, pazarlama dÃnyasÄnda da yaklaÅÄmlar deÄiÅip, dÃnÃÅmÃÅtÃr. Klasik pazarlamadan dijital pazarlamaya, pop kullanÄmÄndan sosyal medya yÃnetimine kadar iÅ sÃreÃleri markamÄzÄ ve iÅimizi desteklemek ve tanÄtmak amacÄ ile kendi platformlarÄnda birincilik savaÅÄ verirken, bunlardan ihtiyacÄ doÄrultusunda yararlanabilen Åirketler, iÅin hukuki boyutunu da gÃz ÃnÃne alabildiÄi ÃlÃÃde baÅarÄlÄ olmaktadÄr.

 

Pazarlama gibi Åirketin bÃyÃmesini saÄlayarak hedef kitle geliÅimini arttÄran bir departman ancak marka itibarÄnÄ koruyarak ve sosyal platformlardan etkin bir Åekilde yararlanarak baÅarÄlÄ olur fikrinin yanÄnda henÃz bu dÃnyaya adÄm atamamÄÅ son kullanÄcÄlar iÃin klasik yÃntemlerin gÃncellenmiÅ hallerini canlÄya almak da vazgeÃilemez bir stratejidir. BugÃn artÄk gerek viral ve subliminal yÃntemler gerekse pop daÄÄtÄmÄ ve aktivite-organizasyon ile sahayÄ yÃnetmek pazarlamada vazgeÃilmezlerimizdir.

 

Bu programda konusunda uzman ve alanÄnda ÃstÃn baÅarÄlara imza atmÄÅ konuÅmacÄlarÄmÄz

 

â Pazarlama DÃnyasÄnÄn DÃnà BugÃnà YarÄnÄ,

â Sosyal Medya ve Dijital Stratejilerin Etkin KullanÄmÄ

â Pop KullanÄm ve YÃnetiminde Yeni Trendler

â Saha Aktiviteleri ve BaÅarÄ KoÅullarÄ

â Bulut ÄletiÅimin KullanÄmÄ ve Bulut DÃnyasÄnÄn GerÃekleri

â Tutundurma Faaliyetlerinde Yeni Trendler

â Viral ve Subliminal Mesajlar ile Pazarlama

â GÃrsel TasarÄm SihirbazlÄÄÄ

â Facebook, Twitter ve Linkedin, Youtube ve DiÄer Sosyal AÄlarda Marka BilinirliÄini ArttÄrmaânÄn YÃntemleri ve Pazarlama

â Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ve Sosyal Medya Optimizasyonu

â Sosyal Medya Stratejileri ve YÃntemler

â Sosyal Medya ÄletiÅimi (Hesap YÃnetimi, Reklam, Kampanya YÃnetimi, Seeding) ÃlÃÃm ve DeÄerlendirme

â Pazarlama aktivitelerinde Marka Ählali ve Hukuki DeÄerlendirmeler

gibi konulara deÄinecektir.

 

KayÄt Bilgileri:

* KayÄt ve ayrÄntÄlÄ bilgi iÃin Tel : (0216) 422 93 61 - 62 - 63 â 64 Bosphorus Conferences

* Zirve katÄlÄm bedeli 850TL+KDV dir.

* KatÄlÄm iÃin kayÄt formu doldurulmasÄ ve banka makbuzu ile tarafÄmÄza gÃnderilmesi gerekmektedir.

* ÃÄle yemeÄi, ara ikramlar, kokteyl, eÄitim kitap veya dÃkÃmanlarÄ Ãcrete dahildir.

* ProgramlarÄmÄz kontenjanlarÄmÄzla sÄnÄrlÄdÄr, KayÄt iÅlemlerini web sayfamÄzdan online yapabilirsiniz,

* KatÄlÄm bedelleri KDV harià tutarlardÄr. Grup Ändirim OranlarÄ: AynÄ Firmadan 3 â 6 KatÄlÄmda %5, AynÄ Firmadan 6 ve Ãzeri katÄlÄmda %10 oran uygulanmaktadÄr.

* Zirve organizasyon heyeti mÃcbir sebepler gerektirdiÄinde program mekanÄnÄ veya programÄ deÄiÅtirme, iptal etme veya erteleme hakkÄnÄ saklÄ tutmaktadÄr. Äptal halinde ÃdenmiÅ olan Ãcretler iade edilir-

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Pazarlama DÃnyasÄnÄn GeleceÄi, Yeni Kavramlar, Hit Uygulamalar, Teknolojik SihirbazlÄklar ve Trend Konseptler, Tansu Darahan <=