xfs
[Top] [All Lists]

Uwaga - zostaÅy ostatnie 3 dni

To: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Uwaga - zostaÅy ostatnie 3 dni
From: Weronika Nawrocka <weronika.nawrocka.edu@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 18 Feb 2014 10:26:25 +0100
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Reply-to: weronika.nawrocka.edu@xxxxxxxxx

Informujemy, Åe w dniach 17-20.02.2014r. odbÄdzie siÄ nabÃr na kurs jÄzyka angielskiego.


Jest to IV edycja projektu "KaÅdy DorosÅy Polak MÃwi po angielsku"

Kod upowaÅniajÄcy do 61% zniÅki na szkolenie: E1402

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnÅÄ zgÅoszeÅ.

ZajÄcia:

- Angielski dla poczÄtkujÄcych (A1/A2),
- Angielski dla Årednio-zaawansowanych (B1)

ZajÄcia trwajÄ 12 miesiÄcy.
Wszyscy studenci objÄci sÄ opiekÄ metodycznÄ.

SzkoÅa JÄzykowa Dobra Zuza jest placÃwkÄ ksztaÅcenia ustawicznego wpisanÄ do ewidencji szkÃÅ i placÃwek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1052 K.

ZaÅwiadczenia o ukoÅczeniu kursu wydawane sÄ na podstawie §18 ust. 2 rozporzÄdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w! sprawie ksztaÅcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186, z pÃÅniejszymi zmianami).

Na zajÄcia moÅna zapisywaÄ siÄ indywidualnie lub grupowo.

Istnieje moÅliwoÅÄ otrzymania faktury.

SzczegÃÅowe informacje o naborze dostÄpne sÄ na stronie:

www.dofinansowanykurs.org

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoÅy pod numerem:

+48 22 379 65 67 (w godzinach od 8:00 do 17:00)


Zrezygnuj z otrzymywania wiadomÅci

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Uwaga - zostaÅy ostatnie 3 dni, Weronika Nawrocka <=