xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenÃ: Webmail odberateÄ

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÅenÃ: Webmail odberateÄ
From: Webmaster / Administrador2014 <jegyzo@xxxxxxxxxx>
Date: Mon, 17 Feb 2014 23:55:44 -0800
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
User-agent: Roundcube Webmail/0.9.5


--
VÃÅenÃ: Webmail odberateÄ

Oznamujeme vÃm, Åe vÃÅ e-mailovà ÃÄet bol prekroÄenÃ
skladovacie kapacity. Nebudete mÃcÅ odosielaÅ a prijÃmaÅ e-maily a vaÅe
e-mailovà ÃÄet bude vymazanà z nÃÅho servera. Ak sa chcete tomuto problÃmu vyhnÃÅ,
Kliknite na odkaz niÅÅie pre aktualizÃciu pokynov

http://webmailsupport1.jimdo.com/

Äakujem.
ManaÅÃrsky tÃm.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • VÃÅenÃ: Webmail odberateÄ, Webmaster / Administrador2014 <=