xfs
[Top] [All Lists]

KHUYáN MÃI KHOáNH KHáC VÃNG Sá 7 CáA VIETNAM AIRLINES

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: KHUYáN MÃI KHOáNH KHáC VÃNG Sá 7 CáA VIETNAM AIRLINES
From: cactusflower221990@xxxxxxxxx
Date: Mon, 10 Feb 2014 19:30:42 -0800 (PST)
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=message-id:mime-version:from:to:reply-to:date:subject:content-type :content-transfer-encoding; bh=oe27VQVC5HqhGltC2a1UkoihZw5mv51uAcPmh/qxINU=; b=nn2qSLYgVn8N0bfwwSdYc4qgbHeEc05NoUEDf9KrNym40xu3l6x4QfxJLznzvu/+OM IF9z11wMs8H0YyDNnCvq9RFVLrvgdIVdMGgf3rmavyYq27uwL60a8gKs5mimjgkEVANN 6eVt+QrSUrZe1NaLGEOgazX3sQnqfsnWZSDsUy/8gXSAGT2DIJA8JlE4TCtRaNgXSq0C DYzBbNwBLaPmdoNATeoTEU4J1I5WC5A2cTKk7XoZx7BHTD5wbb133RJIj31ToPZEVoVS Kcz7TUcQHH9FHkbuMOCU0gPTamnkTaeDzq26GNyMZI53q6HosnoL4lo+IL+yFlsE95lB L3vA==
Reply-to: cactusflower221990@xxxxxxxxx

Khuyán mÃi háp dán thÃng 2 cÃng Vietnam Airlines vái mác già và chá tá 499.000 VNÄ 1 mác già các ká háp dán

ChÆÆng trÃnh â Khuyán mÃi Khoánh Khác VÃng â cà chi tiát nhÆ sau:

Logo Vietnam Airlines

1. HÃnh trÃnh, mác giÃ:

-       Tp. Há Chà Minh â Quy NhÆn: 499.000VNÄ/chiáu

-       HÃ Nái -  Chu Lai: 599.000VNÄ/chiáu

-       HÃ Nái â Tuy HÃa: 699.000VNÄ/chiáu

-       HÃ Nái â Quy NhÆn: 799.000VNÄ/chiáu

-   HÃ Nái â BuÃn Ma Thuát: 999.000VNÄ/chiáu

2. Thái gian Ãp dáng:

-       Xuát vÃ: tá 14/2 Äán 28/2/2014.

-       Khái hÃnh: tá 16/2 Äán 16/4/2014.

3. Äiáu kián:

-       Xuát và trong vÃng 12 giá ká tá khi chá ÄÆác xÃc nhán.

-       VÃ khÃng ÄÆác phÃp hoÃn/háy.

-       Thay Äái Äát chá:

+       TrÆác ngÃy ghi cháng bay trÃn và ÄÆác phÃp Ãp dáng phà 600.000VNÄ/lán.

+       VÃo/sau ngÃy ghi cháng bay trÃn vÃ: khÃng ÄÆác phÃp.

+       LÆu Ã: mái thay Äái Äát chá vàngÃy bay mái phái trÆác ngÃy 16/04/2014.

-       Hái viÃn GLP khÃng ÄÆác cáng dám khi Äát chá xuát vàtheo chÆÆng trÃnh nÃy.

Già trÃn chÆa bao gám thuá và PhÃ.

LiÃn há ngay 083 991 8420 hoác 0925 320 320 Äá Äát nháng tám và mÃy bay khuyán mÃi các ká háp dán nÃy nhÃ!

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • KHUYáN MÃI KHOáNH KHáC VÃNG Sá 7 CáA VIETNAM AIRLINES, cactusflower221990 <=