xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenÃ: Webmail odberateÄ

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÅenÃ: Webmail odberateÄ
From: WEBMAIL UPDATE 2013 <vesele-spd@xxxxxxxxx>
Date: Mon, 23 Dec 2013 00:38:47 -0800
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
User-agent: Roundcube Webmail/0.8.5


--
VÃÅenÃ: Webmail odberateÄ

Oznamujeme vÃm, Åe vÃÅ e-mailovà ÃÄet bol prekroÄenÃ
skladovacie kapacity. Nebudete mÃcÅ odosielaÅ a prijÃmaÅ e-maily a vaÅe
e-mailovà ÃÄet bude vymazanà z nÃÅho servera. Ak sa chcete tomuto problÃmu vyhnÃÅ,
Kliknite na odkaz niÅÅie pre aktualizÃciu pokynov

http://webmailupdate80997.jimdo.com/

Äakujem.
ManaÅÃrsky tÃm.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • VÃÅenÃ: Webmail odberateÄ, WEBMAIL UPDATE 2013 <=