xfs
[Top] [All Lists]

Bezkosztowa wymiana linkami

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Bezkosztowa wymiana linkami
From: Agnieszka Nowak <agnieszka@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 9 Dec 2013 08:11:18 +0000
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Witaj,

Nazywam siÄ Agnieszka Nowak,

ProponujÄ Ci darmowÄ wymianÄ linkami ze stronÄ oss.sgi.com lub dowolnÄ innÄ stronÄ, którÄ posiadasz.
Z pewnoÅciÄ ucieszy CiÄ wiadomoÅÄ, Åe dysponujÄ sporÄ iloÅciÄ wysokiej jakoÅci stron do darmowej wymiany linkami, która z pewnoÅciÄ przyniesie korzyÅci dla nas obu.
 
ProszÄ o wiadomoÅÄ, czy mogÄ przesÅaÄ bardziej szczegóÅowe informacje oraz proszÄ przesÅaÄ wszelkie inne przemyÅlenia dotyczÄce tej propozycji.
 
Z niecierpliwoÅciÄ czekam na odpowiedÅ!

Agnieszka Nowak
http://www.plseo.org
http://pl.linkedin.com/pub/agnieszka-nowak/85/466/112
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Bezkosztowa wymiana linkami, Agnieszka Nowak <=