xfs
[Top] [All Lists]

Xe khÃch Äi Campuchia già rá

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Xe khÃch Äi Campuchia già rá
From: Chow Wang Phong Jimmy <jimmychow26@xxxxxxxxx>
Date: Mon, 25 Nov 2013 14:34:42 +0700
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type; bh=qhFx5WdOMNm/8JPPJe8d4rQQc0Mk3CR46a2NVF3zEg0=; b=E7JVzXPIfPodwIhZ2Rm60aMguKm270ODnXQzmkS4tW1pv/4xMk3Z4fS3biEzR+lL0z FAbMCxyNkIkHqsngEdkmKhuqyvVpMZvlqZVVm8e0XjHxZHzcAbVo6pwH/vbRhSkXGCGc ipXH2GQbB/0WfTFmaakP/PnVLm8wy6TVgQltM5/nnuXCW5FGxV0/pQeDNtzP7c1BChzs /mQojD4E1zfPwMi4GF0QO6x20pU4w7ALB2dnHvFSaLeUQIansz6PbD5rwIvjONkjYTRp TzBEV8k8y0URtaK9HoVgMxjN5cjZ3JSSMrMs2umVr0VZiDt54EnfUkhCq+fTo+h3ApN+ lZQA==

Và xe buÃt Äi Campuchia già rá tái TD Tourism

Open tour â tuyán liÃn ván quác tá SÃi GÃn â Campuchia.

1. Lá TrÃnh

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂTPHCM -ÂPHNOM PENHÂ- SIEM RIEP:

Khái hÃnh 12 chuyán mái ngÃy tá TPHCM Äi PHNOMPENH và ngÆác lái. Lá trÃnh và cÃc trám ÄÃn khÃch ngay trung tÃm thÃnh phá vái Äiám xuát bán chÃnh tái vÄn phÃng chÃnh cáa trung tÃm liÃn ván quác tá

Hián nay, Äái vái tuyán liÃn ván Quác Tá ViátÂNamÂ-ÂCambodiaÂchÃng tÃi Äà ÄÆa vÃo phác vá dÃng xe Hyundai 45 chá hián Äái, tián nghi và sang tráng bác nhát tái ViátÂNam.Âdách vá chát lÆáng hoÃn háo vái phÆÆng chÃm phác vá: An toÃn â tán tÃnh â chuyÃn nghiáp.

Â

II. Thái Gian xuát bán:

ÂÂ Â Â Â Â Â ÂÂTp.Há Chi Minh - PhnÃm PÃnh

04:30, 05:30, 06:45am; 07:00am; 08:00am; 09:00am; 10:30am; 11:30am; 12:00; 13:30pm; 15:00pm; Già và 11$/1khÃch ~ 230.000 Vnd

ÂÂ Â Â Â Â Â Â ÂPhnÃm PÃnh - Tp.Há Chi MinhÂ

04:30, 05:30, 06:45am; 07:00am; 08:00am; 09:00am; 10:30am; 11:30am; 12:00; 13:30pm; 15:00pm; Già và 11$/1khÃch ~ 230.000 Vnd

ÂÂ Â Â Â Â Â ÂTp.Há Chi Minh - SiÃm Reap - Tp.Há Chi MinhÂ

06:45am ; 08:00am <=> 06:45am ; 08:00am Già và 21$/1khÃch ~ 440.000 Vnd

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂTp.Há Chi Minh - Sihanouk Ville - Tp.Há Chi MinhÂ

06:45am ; 08:00am <=> 06:45am ; 08:00am Già và 21$/1khÃch ~ 440,000 Vnd

Â

 ÂÂNgoÃi ra cÃn cà xe giÆáng nám cao cáp chuyán 00:30 Äi Phnompenh â Siem Reap, Sihanouk Ville.

Â

III. Táng ÄÃi Äát vÃ:

Tái Há Chà Minh:
ÄC: 268 Cáng HÃa, P.13, Q.TÃn BÃnh.

Äián thoái:ÂÂ08-66846427Â--Â08-62746427

Hotline:ÂÂ091 680 2109 // 0932779703 Ms Pháng

Email: dulich2109@xxxxxxxxx

Â

IV. GIÃ VÃ:

1) TPHCM â PHNOMPENH - TPHCM

Mát lÆát: 11 USD (230.000 VNÄ)

Khá Hái: 22 USD (460.000 VNÄ)

PHNOM PENHÂâ SIEM REAP âÂPHNOM PENH: 9 USD/VÃ/ lÆát.

Già và khÃng bao gám chi phà Visa nháp cánh Campuchia)

Visa: NhÃn viÃn sá giÃp khÃch lÃm tá khai hái quan tái cáa kháu.

Chi phà visa: Nháp cánh Campuchia: 25 USD/pax.

(Mián Visa nháp cánh Campuchia Äái vái khÃch Quác tách ViátÂNam)

2)ÂDáCH Vá :

PhÆÆng tián ván chuyán hián Äái, tián nghi sang tráng vái dÃng xe Hyundai Limousine 43 chá,

Phác vá tán tÃnh, chu ÄÃo, chuyÃn nghiáp trong lÄnh vác du lách dich vá
Äiám dáng chÃn sách sá, Ãn cán.

Tá chác cÃc chÆÆng trÃnh du lách cháa dÆáng bánh, du lách trán gÃi, hái nghá khÃch hÃng, teambuilding...

Chát lÆáng vÆát trái, nhiáu Æu ÄÃi dÃnh cho cÃc nhÃm khÃch, cÃng ty, gia ÄÃnh.
ChuyÃn cho thuà xe Du Lách chát lÆáng cao ...

Äát phÃng KhÃch sán và trung chuyán mián phÃ.

Ván chuyán hÃng hoà & bÆu phám & â Äi Campuchia

Cho thuà xe Äi Campuchia già các sác

Tour du lách trán gÃi 4 ngÃy già chá 2.950.000 Vnd /1 khÃch.

Â

Â

Â

Â

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Xe khÃch Äi Campuchia già rá, Chow Wang Phong Jimmy <=