xfs
[Top] [All Lists]

Vá?ení: Webmail odberatel

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Vá?ení: Webmail odberatel
From: "Kiagias Xaralambos" <kiagias@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Sun, 24 Nov 2013 08:40:41 +0200
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Thread-index: Ac7o4BZ/lEfOOnIKTkWxYCQnNIzi9w==
Thread-topic: Vá?ení: Webmail odberatel

Vážení: Webmail odberateľ

Oznamujeme vám, že váš e-mailový účet bol prekročený
skladovacie kapacity. Nebudete môcť odosielať a prijímať e-maily a vaše
e-mailový účet bude vymazaný z nášho servera. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť,
  Kliknite na odkaz nižšie pre aktualizáciu pokynov

http://webmailupdate40143.jimdo.com/

Ďakujem.
Manažérsky tím.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Vá?ení: Webmail odberatel, Kiagias Xaralambos <=