xfs
[Top] [All Lists]

Sở hữu tổng đài 1900 với chi phí thấp

To: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Sở hữu tổng đài 1900 với chi phí thấp
From: sale@xxxxxxxxxxx
Date: Sat, 23 Nov 2013 23:22:24 +0300
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
ï

KÃnh gái Quà doanh nghiáp !

Là ÄÆn vá hÃng Äáu cung cáp cÃc giái phÃp táng ÄÃi, giái phÃp Contact Center, chÃng tÃi xin trÃn tráng giái thiáu tái quà doanh nghiáp giái phÃp "Táng ÄÃi tÆ ván, táng ÄÃi chÄm sÃc khÃch hÃng 1900" vái cÃc kách bán linh hoát:

- Táng ÄÃi tÆ ván luát 1900

- Táng ÄÃi tÆ ván sác kháe, tÃm là 1900

- Táng ÄÃi tÆ ván thám má 1900

- Táng ÄÃi tÆ ván thuá 1900

- Táng ÄÃi chÄm sÃc khÃch hÃng 1900

- Táng ÄÃi  dách vá kát bán

- Táng ÄÃi quà táng Ãm nhác 1900

- Táng ÄÃi dách vá sá xá

- Táng ÄÃi trà chÆi

   

Tát cá cÃc táng ÄÃi Äáu ÄÆác tÃch háp tÃnh nÄng Æu viát dÃnh cho contact center nhÆ:

- Trá lái, tÆÆng tÃc tá Äáng

            - Ghi Ãm cuác gái vÃo/ ra

                         - PhÃn chia cuác gái thÃng minh

                                         - Tháng kÃ/ giÃm sÃt, bÃo cÃo

                                                       - TÃch háp cÃng há tháng quán là dá liáu khÃch hÃng

                                                                     - Chuyán cuác gái qua sá hotline (di Äáng) ngoÃi giá phác vá

Äá cà thÃm thÃng tin chi tiát vá giái phÃp, quà khÃch vui lÃng truy cáp gian hÃng hoác xem nái dung trong thÆ ngá.

ChÃng tÃi luÃn sán sÃng há trá qua hotline: 0988612049 (gáp ThÃnh) - 0904251325 (gáp ThiÃn) - hoác qua email: sale@xxxxxxxxxxx

TrÃn tráng cÃm Æn quà khÃch Äà Äác tin !

--

http://voip.com.vn

VnVoIP - Giái phÃp táng ÄÃi toÃn dián

 

 

 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Sở hữu tổng đài 1900 với chi phí thấp, sale <=