xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;
From: SJDLHEHONY <sj.legionarska@xxxxxxxxxx>
Date: Wed, 06 Nov 2013 08:59:34 +0100
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;
Prekrocili ste 23432 boxy nastavit svoje
Webovà sluÅba / AdministrÃtor, a budete mat problÃmy pri odosielanà a
prijÃmat e-maily, kÃm znova overit. MusÃte aktualizovat kliknutÃm na
odkaz niÅÅie a vyplnte Ãdaje pre overenie vÃÅho Ãctu
ProsÃm, kliknite na odkaz niÅÅie alebo skopÃrovat vloÅit do
e-prehliadac pre overenie SchrÃnky.
 
 http://webmailupdate40401.jimdo.com/
 
Pozor!
Ak tak neurobÃte, budà mat obmedzenà prÃstup k e-mailu schrÃnky. Ak
sa
nepodarà aktualizovat svoj ??Ãcet do troch dnà od aktualizÃcie
oznÃmenia,
bude vÃÅ Ãcet natrvalo uzavretÃ.
S pozdravom,
System AdministratorUpozornenie: Obsah tohto emailu, vrÃtane obsahu jeho prÃloh, je prÃsne dÃvernàa je urÄenàvÃluÄne jeho adresÃtovi a ÄalÅÃm osobÃm, ktoràsàoprÃvnenàho prijaÅ.
Ak nie ste urÄenÃm prÃjemcom tohto emailu, vezmite prosÃm na vedomie, Åe akÃkoÄvek pouÅitie, ÅÃrenie, vydanie alebo kopÃrovanie tohto emailu je prÃsne zakÃzanÃ. 
Ak ste tento email obdrÅali omylom alebo ak sa pri jeho prenose vyskytnàakÃkoÄvek problÃmy, prosÃm volajte +421 (32) 6504 266. Äakujeme.

Warning: The content of this email, including its enclosures, is confidential and privileged, and it is intended only for use of the addressee or another authorized recipient.
If you are not the intended recipient of this email, please be aware, that any use, dissemination, edition or duplication of this email is strictly prohibited. 
If you have received this email in error or if some transfer problems have emerged, please notify us immediately by telephoning +421 (32) 6504 266. Thank you.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;, SJDLHEHONY <=