xfs
[Top] [All Lists]

[PATCH] xfs: simplify kmem_{zone_}zalloc

To: bpm@xxxxxxx, elder@xxxxxxxxxx
Subject: [PATCH] xfs: simplify kmem_{zone_}zalloc
From: Gu Zheng <guz.fnst@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 01 Nov 2013 18:25:11 +0800
Cc: xfs@xxxxxxxxxxx, linux-kernel <linux-kernel@xxxxxxxxxxxxxxx>, guz.fnst@xxxxxxxxxxxxxx
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:7.0.1) Gecko/20110930 Thunderbird/7.0.1
Introduce flag KM_ZERO which is used to alloc zeroed entry, and convert
kmem_{zone_}zalloc to call kmem_{zone_}alloc() with KM_ZERO directly,
in order to avoid the setting to zero step.


Signed-off-by: Gu Zheng <guz.fnst@xxxxxxxxxxxxxx>
---
 fs/xfs/kmem.c |  14 ++------------
 fs/xfs/kmem.h |  7 ++++++-
 2 files changed, 8 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/fs/xfs/kmem.c b/fs/xfs/kmem.c
index a02cfb9..d56fcc9 100644
--- a/fs/xfs/kmem.c
+++ b/fs/xfs/kmem.c
@@ -65,12 +65,7 @@ kmem_alloc(size_t size, xfs_km_flags_t flags)
 void *
 kmem_zalloc(size_t size, xfs_km_flags_t flags)
 {
-    void  *ptr;
-
-    ptr = kmem_alloc(size, flags);
-    if (ptr)
-        memset((char *)ptr, 0, (int)size);
-    return ptr;
+    return kmem_alloc(size, flags | KM_ZERO);
 }
 
 void *
@@ -132,10 +127,5 @@ kmem_zone_alloc(kmem_zone_t *zone, xfs_km_flags_t flags)
 void *
 kmem_zone_zalloc(kmem_zone_t *zone, xfs_km_flags_t flags)
 {
-    void  *ptr;
-
-    ptr = kmem_zone_alloc(zone, flags);
-    if (ptr)
-        memset((char *)ptr, 0, kmem_cache_size(zone));
-    return ptr;
+    return kmem_zone_alloc(zone, flags | KM_ZERO);
 }
diff --git a/fs/xfs/kmem.h b/fs/xfs/kmem.h
index 3a7371c..8ea21fd 100644
--- a/fs/xfs/kmem.h
+++ b/fs/xfs/kmem.h
@@ -32,6 +32,7 @@ typedef unsigned __bitwise xfs_km_flags_t;
 #define KM_NOSLEEP   ((__force xfs_km_flags_t)0x0002u)
 #define KM_NOFS        ((__force xfs_km_flags_t)0x0004u)
 #define KM_MAYFAIL   ((__force xfs_km_flags_t)0x0008u)
+#define KM_ZERO        ((__force xfs_km_flags_t)0x0010u)
 
 /*
 * We use a special process flag to avoid recursive callbacks into
@@ -43,7 +44,7 @@ kmem_flags_convert(xfs_km_flags_t flags)
 {
    gfp_t  lflags;
 
-    BUG_ON(flags & ~(KM_SLEEP|KM_NOSLEEP|KM_NOFS|KM_MAYFAIL));
+    BUG_ON(flags & ~(KM_SLEEP|KM_NOSLEEP|KM_NOFS|KM_MAYFAIL|KM_ZERO));
 
    if (flags & KM_NOSLEEP) {
        lflags = GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN;
@@ -52,6 +53,10 @@ kmem_flags_convert(xfs_km_flags_t flags)
        if ((current->flags & PF_FSTRANS) || (flags & KM_NOFS))
            lflags &= ~__GFP_FS;
    }
+
+    if (flags & KM_ZERO)
+        lflags |= __GFP_ZERO;
+
    return lflags;
 }
 
-- 
1.7.7


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>