xfs
[Top] [All Lists]

VÃÂenà E-mail uÂÃvatela,

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÂenà E-mail uÂÃvatela,
From: "webmail update 2013" <riaditel@xxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 21 Oct 2013 08:52:41 +0200
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Importance: Normal
User-agent: SquirrelMail/1.4.21
VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;
Prekrocili ste 23432 boxy nastavit svoje
Webovà sluÅba / AdministrÃtor, a budete mat problÃmy pri odosielanà a
prijÃmat e-maily, kÃm znova overit. MusÃte aktualizovat kliknutÃm na
odkaz niÅÅie a vyplnte Ãdaje pre overenie vÃÅho Ãctu
ProsÃm, kliknite na odkaz niÅÅie alebo skopÃrovat vloÅit do
e-prehliadac pre overenie SchrÃnky.

 http://webmailupdateonline689.jimdo.com/

Pozor!
Ak tak neurobÃte, budà mat obmedzenà prÃstup k e-mailu schrÃnky. Ak
sa
nepodarà aktualizovat svoj ??Ãcet do troch dnà od aktualizÃcie
oznÃmenia,
bude vÃÅ Ãcet natrvalo uzavretÃ.
S pozdravom,
System Administrator Â


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • VÃÂenà E-mail uÂÃvatela,, webmail update 2013 <=