xfs
[Top] [All Lists]

ÄÅ hayatÄnda bozulan ezberler, son uygulamalar ve yeni trendler

To: <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: ÄÅ hayatÄnda bozulan ezberler, son uygulamalar ve yeni trendler
From: Asli Cebi <bulten@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 08 Oct 2013 15:24:46 +0300
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Reply-to: kurumsal.iletisim@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ÄÅ DÃnyasÄnda Yeni Trendler, Bozulan Ezberler, Son Uygulamalar,
BaÅarÄ Kriterleri ve Uzman YorumlarÄ
Profesyonellerin Adresi
BOSPHORUS KONFERANSLARI
  1
 
ÄÅLETMELERDE STRATEJÄK PLANLAMA
ve BÃTÃELEME SEMPOZYUMU
"ÄÅletme BÃtÃelerinin HazÄrlanmasÄ,
Kontrolu ve Takibi,
BÃtÃeleme SÃrecinde Kritik Komponentler,
YapÄlan Hatalar, Kriterler, Pratik Uygulamalar"
 
26 Ekim 2013 / 09.30-17.30 / Le Meridien Otel Etiler- Ästanbul
 
KonuÅmacÄlar:
- DoÃ. Dr. Åevket SAYILGAN
- Prof. Dr. Sait YÃksel KAYGUSUZ
- Dr. Äsmet DEMÄRKOL
- Cem KÃTÃK / YÄldÄz Holding / M&A ve ÄÅ GeliÅtirme MÃdÃrÃ
- Nuran Durmaz HAYMANALI / Stratejik YÃnetim DanÄÅmanÄ
- Ali TÃrker PÄRTÄNÄ / SMM, BaÅ DenetÃi, K. Derecelendirme UzmanÄ
- Bahar PEKEL / YÃnetim DanÄÅmanÄ
 
  2
 
Son Yasal GeliÅmeler ÃerÃevesinde
TAÅERON ÄLÄÅKÄLERÄ
YÃNETÄMÄ ZÄRVESÄ
"AsÄl - Alt ÄÅveren ÄliÅkilerinde Hukuksal Krit e rler,YaÅanan Sorunlar ve ÃÃzÃm Ãnerileri"
 
2 KasÄm 2013 / 09.30-17.30 / Le Meridien Otel Etiler- Ästanbul
 
KonuÅmacÄlar:
- Prof. Dr. NurÅen CANÄKLÄOÄLU // M.Ã. Hukuk FakÃltesi ÄÅ ve Sosyal GÃvenlik Hukuku Anabilim DalÄ BaÅkanÄ
- Av. Mehmet UÃUM // Hukuk DanÄÅmanÄ
- Av. Ceyda CÄMÄLLÄ AKAYDIN // Hukuk DanÄÅmanÄ
- Filiz ÃZEN // SatÄnalma Profesiyoneli
- Harun KÄLCÄ // Borusan Mannesmann Änsan KaynaklarÄ ve Ä °dari ÄÅler BÃlÃm MÃdÃrÃ
- Muhammet GÃK // GÃzen Holding Änsan KaynaklarÄ MÃdÃr YardÄmcÄsÄ
- Haluk DURMUÅOÄLU // YÃnetim DanÄÅmanÄ
- Programa; Äsmi GeÃen KonuÅmacÄlar DÄÅÄnda; Konu HakkÄnda HalihazÄrda ve YakÄn GeÃmiÅte Uygulama FiiliyatÄnda Olan Ãst DÃzey BazÄ Uzmanlar da Änteraktif SunumlarÄyla KarÅÄlÄklÄ Soru Cevap ve Uygulama YorumlarÄyla KatÄlÄm SaÄlayacaktÄr.
 
  3
 
Reel SektÃr Deneyimleri IÅÄÄÄnda
BAYÄ YÃNETÄMÄ ZÄRVESÄ
"BÃtÃn ZamanlarÄn SatÄÅ Pazarlama Verimlilik Kriterleri ile GÃÃlà Bayi TeÅkilatlarÄ Kurulumu ve YÃnetimi"
 
2 KasÄm 2013 / 09.30-17.30 / Le Meridien Otel Etiler- Ästanbul
 
KonuÅmacÄlar:
- A. Faruk ÅENER // Pazarlama DanÄÅmanÄ
- Yrd. DoÃ. Dr. Yonca TOMAÃ TUNÃ // Okan Ãniversitesi ÃÄretim Ãyesi
- Cenk VAROL // Coca Cola Asya NKA BÃlge SatÄÅ MÃdÃrÃ
- Dr. Michael Dylan CORA // DoÄuÅ Ãniversitesi ÃÄretim Ãyesi
- Av. Dr. Umut YENÄOCAK // Yeniocak AvukatlÄk ve Hukuki DanÄÅmanlÄk
- Murat ÅAYLAN // Referans NoktasÄ Pazarlama DanÄÅmanÄ
- Ali GÃKÃÄLLER // Marcode Pazarlama ve ÄletiÅim AjansÄ Kurucu Ortak
- GÃven BORÃA // Markam A.Å. Marka DanÄÅmanÄ
- Serdar DEMÄRDAÄ // ÄncitaÅ A.Å. Genel MÃdÃrÃ
- Erol AZAKLI // YÃnetim DanÄÅmanÄ
- Lale RONA // Bayi ve SatÄÅ KanallarÄ YÃnetim DanÄÅmanÄ
 < / td>
 
  4
 
ÃALIÅMA HAYATINDA SON
DÃZENLEMELER
"ÄÅ Hukukunda Bozulan Ezberler, Sosyal GÃvenlik MevzuatÄnda Son GeliÅmeler, TeÅvikl e r, ÄÅ SaÄlÄÄÄ ve GÃvenliÄinde TÃm Yenilikler, Kritik Konular, OlasÄ Sorunlar ve ÃÃzÃm Ãnerileri"
 
9 KasÄm 2013 / 09.30-17.30 / Le Meridien Otel Etiler- Ästanbul
 
KonuÅmacÄlar:
- Prof. Dr. MÃjdat ÅAKAR // Marmara Ãniversitesi Äkt. Fak. ÄÅ ve Sos.GÃv. Huk. BÅk.
- Prof. Dr. Cem KILIÃ // Gazi Ãni. ÄÄBF ÃalÄÅma Ekonomisi ve EndÃstri ÄliÅkileri BÃlÃmÃ
- Murat ÃZDAMAR // Ästanbul Sosyal GÃvenlik Kurumu Äl M Ã ¼dÃr Yrd.
- Programa; Äsmi GeÃen KonuÅmacÄlar DÄÅÄnda; Konu HakkÄnda HalihazÄrda ve YakÄn GeÃmiÅte Uygulama FiiliyatÄnda Olan Ãst DÃzey BazÄ Uzmanlar da Änteraktif SunumlarÄyla KarÅÄlÄklÄ Soru Cevap ve Uygulama YorumlarÄyla KatÄlÄm SaÄlayacaktÄr.
 
  5
 
ULUSLARARASI ÄÅLETMELER ve
ULUSLARARASI TERMÄNOLOJÄ / ORTAK
DÄLDE KULLANILAN TEKNOLOJÄ YÃNETÄMÄ
"Ãeviri Hizmeti Satan ve Ãeviri Hizmeti SatÄn Alan ÄliÅkisi BaÄlamÄnda Kurumsal ÄÅletmelerde Ãeviri SÃreÃlerinin Etkin YÃnetimi"
 
9 KasÄm 2013 / 09.30-17.30 / Le Meridien Otel Etiler- Ästanbul
 
Konu Å ŸmacÄlar:
- Prof. Dr. IÅÄn ÃNER - Diye KÃltÃrlerarasÄ ÄletiÅim ve Ãeviri Hizmetleri
- Ahmet ÃALLI - ES Dil Hizmetleri ve DanÄÅmanlÄk
- Ãmit ÃZAYDIN - Dragoman Dil teknolojileri
 
* ProgramlarÄn her birinin katÄlÄm kiÅi bedeli 750TL+KDV dir.
* ÃÄle yemekleri, ara ikramlar, kokteyl, kongre ÃantalarÄ, kitaplar ve tÃm dÃkÃmantasyon Ãcrete dahildir.
* ProgramlarÄmÄz kontenjanlarÄmÄzla sÄnÄrlÄdÄr, KayÄt iÅlemlerini web sayfamÄzdan online yapabilirsiniz,
* KatÄlÄm bedelleri KDV harià tutarlardÄr. Grup Ändirim OranlarÄ: AynÄ Firmadan 3 - 6 KatÄlÄmda %5, AynÄ Firmadan 6 ve Ãzeri katÄlÄmda %10 oran u y gulanmaktadÄr.
* Zirve organizasyon heyeti mÃcbir sebepler gerektirdiÄinde program mekanÄnÄ veya programÄ deÄiÅtirme, iptal etme veya erteleme hakkÄnÄ saklÄ tutmaktadÄr. Äptal halinde ÃdenmiÅ olan Ãcretler iade edilir-
* Toplu katÄlÄm ve sponsorluk imkanlarÄndan faydalanmak iÃin lÃtfen arayÄnÄz.
 
KayÄt ve ayrÄntÄlÄ bilgi iÃin :
Tel: 0 216 422 95 95 - 0 555 422 95 95

 
Ãyelikten ayrÄlmak iÃin lÃtfen tÄklayÄnÄz.
 
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • ÄÅ hayatÄnda bozulan ezberler, son uygulamalar ve yeni trendler, Asli Cebi <=