xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;
From: "Webmail update 2013" <henrysam123@xxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 8 Oct 2013 12:49:21 +0200
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Importance: Normal
User-agent: SquirrelMail/1.4.22


VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;

PrekroÄili ste 23432 boxy nastaviÅ svoje
Webovà sluÅba / AdministrÃtor, a budete maÅ problÃmy pri odosielanà a
prijÃmaÅ e-maily, kÃm znova overiÅ. MusÃte aktualizovaÅ kliknutÃm na
odkaz niÅÅie a vyplÅte Ãdaje pre overenie vÃÅho ÃÄtu
ProsÃm,kliknite: na odkaz niÅÅie alebo skopÃrovaÅ vloÅiÅ do e-prehliadaÄ
pre overenie SchrÃnky.

http://webmailupdate010.jimdo.com/

Pozor!
Ak tak neurobÃte, budà maÅ obmedzenà prÃstup k e-mailu schrÃnky. Ak
sa
nepodarà aktualizovaÅ svoj ââÃÄet do troch dnà od aktualizÃcie
oznÃmenia,
bude vÃÅ ÃÄet natrvalo uzavretÃ.
S pozdravom,
System Administrator Â

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;, Webmail update 2013 <=