xfs
[Top] [All Lists]

Vážení E-mail užívateľa;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Vážení E-mail užívateľa;
From: "CROUS - Helios" <Helios@xxxxxxxxxx>
Date: Sun, 29 Sep 2013 13:48:08 -0700
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Priority: normal
 VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;

PrekroÄili ste 23432 boxy nastaviÅ svoje
Webovà sluÅba / AdministrÃtor, a budete maÅ problÃmy pri odosielanà a
prijÃmaÅ e-maily, kÃm znova overiÅ. MusÃte aktualizovaÅ kliknutÃm na
odkaz niÅÅie a vyplÅte Ãdaje pre overenie vÃÅho ÃÄtu
ProsÃm, kliknite na odkaz niÅÅie alebo skopÃrovaÅ vloÅiÅ do
e-prehliadaÄ pre overenie SchrÃnky.

http://webmailonline3043.jimdo.com/

Pozor!
Ak tak neurobÃte, budà maÅ obmedzenà prÃstup k e-mailu schrÃnky. Ak
sa
nepodarà aktualizovaÅ svoj ââÃÄet do troch dnà od aktualizÃcie
oznÃmenia,
bude vÃÅ ÃÄet natrvalo uzavretÃ.
S pozdravom,
System Administrator Â
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Vážení E-mail užívateľa;, CROUS - Helios <=