xfs
[Top] [All Lists]

Vá?ení E-mail u?ívate?a;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Vá?ení E-mail u?ívate?a;
From: webmail aktualizácia 2013 <info@xxxxxxx>
Date: Thu, 12 Sep 2013 09:16:08 +0200
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
User-agent: Internet Messaging Program (IMP) H3 (4.3.11)


Vá?ení: Webmail Subscriber

Oznamujeme vám, ?e vá? e-mailový ú?et presiahol
skladovacie kapacity. Nebudete môc? odosiela? a prijíma? e-maily a va?e
e-mailový ú?et, budú vymazané z ná?ho servera. Ak sa chcete tomuto problému vyhnú?,
 kliknite: http://webmailupdate20323421.jimdo.com/
 tpre aktualizáciu vá?ho ú?tu.


?akujem.

Management Team.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Vá?ení E-mail u?ívate?a;, webmail aktualizácia 2013 <=