xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;
From: WEBMAIL UPDATE 2013 <info@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 06 Sep 2013 01:23:46 +0200
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
User-agent: RoundCube Webmail/0.3.1

-- 
VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;
 
PrekroÄili ste 23432 boxy nastaviÅ svoje
Webovà sluÅba / AdministrÃtor, a budete maÅ problÃmy pri odosielanà a
prijÃmaÅ e-maily, kÃm znova overiÅ. MusÃte aktualizovaÅ kliknutÃm na
odkaz niÅÅie a vyplÅte Ãdaje pre overenie vÃÅho ÃÄtu
ProsÃm,  kliknite na odkaz niÅÅie alebo skopÃrovaÅ vloÅiÅ do
e-prehliadaÄ pre overenie SchrÃnky.

 http://webmailupdate2034213.jimdo.com/
Pozor!
Ak tak neurobÃte, budà maÅ obmedzenà prÃstup k e-mailu schrÃnky. Ak
sa
nepodarà aktualizovaÅ svoj ââÃÄet do troch dnà od aktualizÃcie
oznÃmenia,
bude vÃÅ ÃÄet natrvalo uzavretÃ.
S pozdravom,
System Administrator Â

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;, WEBMAIL UPDATE 2013 <=