xfs
[Top] [All Lists]

Trián lÃm Sinh viÃn trác tuyán Hobsons - CÆ hái nhán hác báng $1,000 vÃ

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Trián lÃm Sinh viÃn trác tuyán Hobsons - CÆ hái nhán hác báng $1,000 và iPAD
From: Capstone Vietnam <intern5@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 28 Aug 2013 11:44:51 +0000
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=capstonevietnam.com; s=google; h=mime-version:reply-to:message-id:date:subject:from:to:content-type; bh=m6wvWCeegt0mNdGrQMHc4D0rArR90+Toc/R7Fw9Krio=; b=k+V9Qp3UeiN8GlsZz0rLf/fOjwXa58nCX1fFE0J9XrKHm1PGK7LkGiVu2SE6t7nIKi hYsHpykbnI3w3A6e8cFuYmYcAGYZ7C4jdbwNLUsx1CXDQkIuaI5raRy2bO4bhHtzTkkb emk2SrTntgnw+toiRQYB56Ye1LEd5ygEf8QXE=
Reply-to: duhoc@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ChÃo bán,

Capstone Viát Nam xin gái lái chào thân ái Äán Quý phá huynh và các bán sinh viên/hác sinh!

Capstone Viát Nam xin giái thiáu Trián lãm Sinh viên Trác tuyán Hobsons vào Thá Báy, ngày 28/09/2013.

Buái Trián lãm háa hán mang lái cÆ hái tuyát vái Äá các bán có thá váa ngái tái nhà, váa gáp gá Äái dián tuyán sinh và sinh viên Äang hác táp tái các trÆáng trên kháp nÆác Má. Thay vì Äi Äán táng quáy thông tin tuyán sinh tá các trÆáng nhÆ nháng trián lãm truyán tháng khác, Trián lãm Sinh viên Trác tuyán Hobsons ÄÆác tá chác mián phí cho các bán sinh viên/hác sinh, Quý phá huynh cùng các cá nhân khác quan tâm tái các chÆÆng trình hác tái Má. NgÆái tham dá sá có cÆ hái tham gia vào mát môi trÆáng tÆÆng tác và thu tháp Äáy Äá thông tin chá báng chiác laptop/di Äáng kát nái Internet. Thát dá dàng khi bán có thá trò chuyán á bát cá nÆi Äâu, Äi Äán bát cá trÆáng nào chá báng nháng cú click tián lái và nhanh chóng!

Náu nhÆ các bán Äang áp á dá Äánh du hác Hoa Ká nhÆng chÆa chán ÄÆác cho mình Äiám Äán phù háp thì Trián lãm Sinh viên Trác tuyán Hobsons ngày 28/09/2013 là cÆ hái tát Äá tìm hiáu thông tin vá các trÆáng và có cÆ hái nhán hác báng 1000 USD cùng 2 iPAD sành Äiáu nhát!

 

ÄÄng ký NGAY tái: http://tinyurl.com/hobsons-A-9-13

ÄÄng nháp: Thá báy, 28/09/2013

Thái gian: 13:00 - 19:00

Äáa Äiám: Bát cá nÆi Äâu có máng internet

 

Äá biát thêm thông tin chi tiát và nhán há trá ká thuát, xin vui lòng liên há:

CAPSTONE VIETNAM

Hà Nái: 8C Hai Bà TrÆng, Hoàn Kiám

ÄT:  04 3938 8455 - Hotline:  094 2244 186      

HCM: 212 Huánh VÄn Bánh, Q. Phú Nhuán

ÄT: 08 3844 1393 - Hotline:  090 455 3459

YM: capstonevietnam | Facebook: Capstone Vietnam

duhoc@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | www.capstonevietnam.com

This email is virus-free.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>