xfs
[Top] [All Lists]

Vá?ení: Webmail odberateľ

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Vá?ení: Webmail odberateľ
From: "webmail update (2013)" <info@xxxxxxx>
Date: Thu, 15 Aug 2013 08:14:02 +0200 (CEST)
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Importance: Normal
User-agent: SquirrelMail/1.4.15
Vá?ení: Webmail odberate&#318;

Vezmite prosím na vedomie, ?e vá? e-mailový ú&#269;et prekro&#269;il
skladovacie kapacity. Nebudete môc&#357; odosiela&#357; a prijíma&#357;
e-maily a
vá? e-mailový ú&#269;et, budú vymazané z ná?ho servera. Aby sa tomu zabránilo

Problém, kliknite tu: http://webmailupdate20199323.jimdo.com/
aktualizova&#357; svoj &#8203;&#8203;ú&#269;et.


&#270;akujem.

Management Team.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Vá?ení: Webmail odberate&#318;, webmail update (2013) <=