xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenÃ: Webmail odberateÄ

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÅenÃ: Webmail odberateÄ
From: System Administrator <info@xxxxxxxxx>
Date: Tue, 13 Aug 2013 03:33:30 +0200
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
User-agent: RoundCube Webmail/0.1-rc2

VáÅení: Webmail odberateÄ

Vezmite prosím na vedomie, Åe váš e-mailový úÄet prekroÄil
skladovacie kapacity. Nebudete môcÅ odosielaÅ a prijímaÅ e-maily a vaše
e-mailové konto bude odstránený z nášho servera. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúÅ,
Kliknite tu pre aktualizáciu vášho úÄtu.


Äakujem.

Management Team.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • VÃÅenÃ: Webmail odberateÄ, System Administrator <=