xfs
[Top] [All Lists]

Quà táng phán mám tiáng Anh tát nhát thá giái

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Quà táng phán mám tiáng Anh tát nhát thá giái
From: <dklttm@xxxxxxxxxxxx>
Date: Sun, 11 Aug 2013 03:07:34 +0700
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=simple/simple; d=emailmarketing.saigonnet.vn; s=default; t=1376165254; bh=sKsV3BLtcQCmDCWcegZDJAYqv7TAhCxF0FYGpNOn7rI=; h=To:Subject:Message-ID:Date:From:Reply-To:MIME-Version: Content-Type:Content-Transfer-Encoding; b=Qs7bee2W5iI959p2B41aITbu/PFQqA462NnReG+cSk3emOamcEI9lIwnngZlTCRHg B3pjFZn7OFyTuVUiczs5K4KgTEucxX6yxS3dUtbTPOM1ipQfspqXVPT5RyGvmBGecF a5A85iDs6vJu0UmXXbJFTYWcB6aaSLzosQD1yoFc=
Reply-to: dklttm@xxxxxxxxxxxx

Chào bán,

Hác tiáng Anh có lá không dá. Vì cán có thái gian, môi trÆáng và công cá há trá hác táp. Äá viác Äó ÄÆác dá dàng hÆn, chúng tôi xin giái thiáu vái bán bá phán mám giúp bán tá rèn luyán các ká nÄng nghe, nói, giúp ngÆái dùng nám váng tá váng, ngá pháp... thát chác chán chính là nháng Æu Äiám táo nên thành công cáa Tell Me More

1. Tell me more v10

- TELL ME MORE ® PERFORMANCE là phán mám hián xáp háng 1 cáa thá giái, Äang ÄÆác 7 triáu ngÆái dùng hàng ngày.
- Äác biát, áng dáng còn giúp ngÆái hác cái thián khá nÄng phát âm rát tát. Náu bán cám tháy khá nÄng nói (phát âm) cáa mình chÆa chuán thì Tell Me More sá giái thiáu táng bài nói dáa theo Äúng phát âm cáa ngÆái bán xá dÆái sá giám sát cáa 1 biáu Äá phát âm và ÄÆác chám Äiám ngay tác thì. Nhá váy, bán có thá tá luyán táp cho tái khi Äát Äiám cao nhát.
-
HÆn náa, viác phân chia cáu trúc chÆÆng trình háp lý và nâng cáp Äá khó cáa táng bài hác theo thái gian cÅng giúp ngÆái hác ngày càng tián bá.
- Vái kho dá liáu gán 5,5Gb, cháa toàn bá nái dung hác trong DVD phán mám, bán sá hác trác tiáp trên máy tính chá ko cán kát nái internet, không lo ngái ÄÆáng truyán và hán chá vá nái dung bài hác.
- Äiám hán chá duy nhát cáa phán mám này là giá thành quá cao (ebay bán gán 300usd) nên phán Äông chúng ta chÆa sá dáng ÄÆác.
Bán có thá mua tái www.sachdia.com vái giá chá 200.000Ä, bán sá ÄÆác bá ÄÄa gám Tell Me More v10 này và 2DVD phán mám nái tiáng khác, cùng vái 1DVD tài liáu tiáng Anh cháa các Ebook, Audio luyán nghe, các tá Äián há trá cho quá trình hác tiáng anh...
 
* Bá phán mám này có luyán ká nÄng nói, chúng ta sá nói Æái ngÆái áo nên cán headphone có micro. Hián tái www.sachdia.com Äang có chÆÆng trình táng headphone (trá giá 150k) khi mua 2 bá DVD Tiáng Anh này. Sá lÆáng có hán, các bán nhanh tay lên nhé.

Xem chi tiát và demo: http://www.sachdia.com/1-tell-me-more-10-english-10-level.aspx

Ngoài phán mám Tell Me More thì bá phán mám này còn 3 DVD: 

2. Phán mám Learn To Speak English Deluxe 10

- Learn to Speak English Delux là chÆÆng trình dáy tiáng Anh (giáng Má) nái tiáng hián nay.
- Bá phán mám này ÄÆác giáng dáy toàn bá báng tiáng Anh. Äá hác hiáu quá, bán kát háp vái bá tá Äián Äá tra khi bán muán.
- Äiám nái bát nhát cáa bá phán mám này là tÆÆng tác trác tiáp-nói chuyán vái ngÆái áo trong nhiáu lÄnh vác ( sinh hoát hàng ngày: phòng Än, phòng khách, vÆán tÆác, xuát nháp cánh, giao tiáp nÆi công sá, Äi du lich, nÆi công cáng, trong nhà hàng - khách sán . ). Ngoài viác giúp bán nói chuyán vái ngÆái nÆác ngoài (ngÆái áo trên máy tính ) bá phán mêm còn rèn luyán hác tá váng, ngá pháp, bài táp, luyán nghe ... nhÆ nháng bá phán mám khác.

Xem chi tiát và demo: http://www.sachdia.com/1-learn-to-speak-english-deluxe-10.aspx

3.  Phán mám Rosetta Stone English 

Rosetta Stone là phán mám tát thá 2 thá giái theo Äánh giá cáa ngÆái dùng. Bán có thá cài trên Win và Mac. ÄÄa táng kèm theo là phiên bán tiáng Anh. Náu Äát hàng trÆác bán có thá yêu cáu ngôn ngá mình muán nhÆ Tiáng Pháp, Hoa, Hàn, Nhát.

Xem chi tiát và demo: http://www.sachdia.com/1-rosetta-stone-english.aspx
 

4. DVD tài liáu tiáng Anh
 - Bá audio bài hác Learning English theo phÆÆng pháp cáa tián sÄ Pimsleur
- Telephone English
- Audio Book - Speak English Like An American (Mp3&Pdf)
- Tá Äián Oxford 8.0 (Anh-Anh)
- Tá Äián eDict
- và mát tá Äián Anh-Viát.

Bán có thá xem chi tiát vá phán mám, cách thanh toán, gái hàng... tái website www.sachdia.com


Hùng TrÆÆng
YM: sachdia  
DT: 0933.222.423 

www.sachdia.com

Bán cÅng có thá download (mián phí) Bá audio bài hác Learning English theo phÆÆng pháp cáa tián sÄ Pimsleur tái http://www.sachdia.com/10-pimsleur-learning-english.aspx


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Quà táng phán mám tiáng Anh tát nhát thá giái, dklttm <=