xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;
From: hykozink@xxxxxxx
Date: Tue, 06 Aug 2013 18:02:30 -0700
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
User-agent: Roundcube Webmail/0.9.2

VáÅení E-mail uÅívateÄa;

PrekroÄili ste 23432 krabice nastaviÅ ich
Webová sluÅba / Administrátor, a budete maÅ problémy s posielaním a
prijímaÅ e-maily, kým znova overiÅ. Musíte aktualizovaÅ kliknutím na
prepojenie a vyplÅte niÅšie uvedené informácie pre overenie vášho úÄtu

Prosím
kliknite na odkaz niÅšie alebo skopírovaÅ vloÅiÅ do svojho prehliadaÄa
Schránky pre overenie.
Pozor!

Ak tak neurobíte, budú maÅ obmedzený prístup k e-mailovej schránke. kedy
nemoÅno aktualizovaÅ svoj ââúÄet do troch dní od oznámenia o zmenách,
Váš úÄet bude natrvalo uzavretá.

S pozdravom,
System Administrator

 
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>