xfs
[Top] [All Lists]

Vážení: Webmail Subscriber

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Vážení: Webmail Subscriber
From: recepcia@xxxxxxxxxxxxxx
Date: Mon, 22 Jul 2013 06:15:25 +0200
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
User-agent: Internet Messaging Program (IMP) H3 (4.2)


Vážení: Webmail Subscriber

Oznamujeme vám, že váš e-mailový účet presiahol
skladovacie kapacity. Nebudete môcť odosielať a prijímať e-maily a vaše
e-mailový účet, budú vymazané z nášho servera. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť,
kliknite    t pre aktualizáciu vášho účtu.


Ďakujem.

Management Team.----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Vážení: Webmail Subscriber, recepcia <=