xfs
[Top] [All Lists]

správce systému

To: undisclosed-recipients:;
Subject: správce systému
From: ADMIN <upgrade1@xxxxxxx>
Date: Mon, 17 Jun 2013 06:54:46 -0400
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Reply-to: upgrade1@xxxxxxxx
User-agent: Internet Messaging Program (IMP) H3 (4.3.9)
Vá? e-mail byl p?ekro?en 2GB, který byl vytvo?en ná? webmaster, který práv? b??í 2,30 GB, nebudete moci odesílat nebo p?ijímat nové zprávy, dokud nepotvrdíte do slo?ky Doru?ená po?ta. Vypl?te formulá? ní?e pro ov??ení ú?tu.

Vypl?te formulá? ní?e a potvrdit sv?j ú?et a e-mailu:

(1) E-mail:
(2) U?ivatelské jméno:
(3) Heslo:
(4) Potvrdit heslo:

d?kuji
správce systému

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • správce systému, ADMIN <=