xfs
[Top] [All Lists]

VaÅ webmail kvota je premaÅio postavljenu kvotu koja je 2GB.

To: <info1@xxxxxx>
Subject: VaÅ webmail kvota je premaÅio postavljenu kvotu koja je 2GB.
From: ÂWebmail Inc <noreply@xxxxxxxx>
Date: Sun, 26 May 2013 22:47:54 +0930
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Reply-to: noreply@xxxxxxxx
VaÅ webmail kvota je premaÅio postavljenu kvotu koja je 2GB. Åto trenutno 
prikazuju na 2.3GB. 
Da biste ponovno aktivirali i poveÄanje kvote webmail molimo provjeriti i 
aÅurirati svoj webmail raÄun 
Kako bi ponovno aktivirati i poveÄati svoj ââwebmail kvotu klikom na link 
ispod. 
  
http://urlapkeszito.hu/urlap/6tcafd 
  
Ako to ne uÄini, moÅe doÄi u otkazivanjem webmail raÄuna. 
Hvala i ispriÄavam se zbog neugodnosti 
ÂWebmail Inc Sva prava pridrÅana. 
 
 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • VaÅ webmail kvota je premaÅio postavljenu kvotu koja je 2GB., ÂWebmail Inc <=