xfs
[Top] [All Lists]

如果劳动者借故拖延或拒绝签订劳动合同的,用人单位如何应对

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: 如果劳动者借故拖延或拒绝签订劳动合同的,用人单位如何应对
From: "P" <serdar@xxxxxxxxxx>
Date: Wed, 15 May 2013 13:56:57 +0800
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: a=rsa-sha1; t=1368597417; x=1369202217; s=m512; d=anafen.com; c=relaxed/relaxed; v=1; bh=52FKvi84Z8mGNmIyhZzwexngmEY=; h=From:Subject:Date:Message-ID:To:MIME-Version:Content-Type; b=hwhAWDrQnNKQlAvJK2KvODeo5D0u4r4MZp+Q/sJ/4u5106oA2OXKgKjrCmqxNCyhGJgmP3JyEkzn+1qTOO+6Xw==
20130515135655
ÈëÖ°ºóµÚ25ÌìÇ©¶©ºÏͬÓÐÎÞ·çÏÕ

ÈçºÎÓÐЧµ÷¸Úµ÷н¡¢½â¹Í´ÇÍË

Óù¤µ¥Î»ÈçºÎÓ¦¶ÔÅÉDzºÏ×÷ÕùÒéºÍÀͶ¯ÕùÒé

ÔõÑù¹æ¶¨ÅÉDzԱ¹¤µÄ´ÇÖ°³ÌÐòºÍÀëÖ°ÔðÈΣ¿
790134689124579023e

Attachment: Rvzei_4968.xls
Description: Binary data

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • 如果劳动者借故拖延或拒绝签订劳动合同的,用人单位如何应对, P <=