xfs
[Top] [All Lists]

Vážení: Webmail Subscriber

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Vážení: Webmail Subscriber
From: webmail update <ral5q@xxxxxxxxxxxx>
Date: Sun, 14 Apr 2013 04:02:32 -0700
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Vážení: Webmail Subscriber

Oznamujeme vám, že váš e-mailový účet presiahol
skladovacie kapacity. Nebudete môcť odosielať a prijímať e-maily a vaše
e-mailový účet, budú vymazané z nášho servera. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť,
 kliknite  tu pre aktualizáciu vášho účtu.


Ďakujem.

Management Team.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Vážení: Webmail Subscriber, webmail update <=