xfs
[Top] [All Lists]

Ãcretsiz Link DeÄiÅimi

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Ãcretsiz Link DeÄiÅimi
From: Aysen Celik <aysen@xxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 3 Apr 2013 09:22:24 +0000
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Sevgili Webmaster,

turkishseo.net sitesinin site yöneticisi olarak, sizi, bizimle karÅÄlÄklÄ link deÄiÅtirmeye davet ediyorum. Tüm hafta boyunca gerçek içeriÄe sahip, gerçek sitelerden, gerçek trafik oluÅturmak adÄna eÅsiz ve gerçek linkler toplamak için çalÄÅacaÄÄz!

Neden bizimle link deÄiÅimi yapmalÄsÄnÄz?

A. Tamamen ücretsizdir.
B. DiÄer SEO web sitelerine oranla Alexa Trafik Rank açÄsÄndan son derece üstün puanlara sahibiz.
C. Birçok baÅlÄk için Google’Än en üst sÄralamalarÄna sahibiz.
D. Äçerik açÄsÄndan son derece zenginiz ve bununla gurur duyuyoruz!

Bu link deÄiÅimini mümkün olduÄunca içerikle baÄlantÄlÄ tutmak istiyorum. Bu yüzden link verebileceÄiniz çeÅitli iç sayfalar da bulunduruyorum. UnutmayÄn, iyi iliÅkiye sahip linkler gönderen siteler aynÄ Åekilde yüksek kaliteli ve iliÅkili linkler alacaklardÄr.

Lütfen siteniz olan oss.sgi.com için size ne Åekilde link deÄiÅim teklifleri sunabileceÄimi söyleyin:

Üç-yollu/Direkt DeÄiÅimler
Äçerik ile birlikte iliÅkili sitelerden linkler
Yüksek PR ve/veya Äçerik Backlinkleri
Sizin sunacaÄÄnÄz herhangi baÅka bir teklif…

Bu tamamen sizin ne sunabileceÄinize baÄlÄ olarak geliÅecektir. Biz ücretsiz, adil ve dürüst link deÄiÅimlerini tüm katÄlÄmcÄlarÄmÄza sunuyoruz.

Aysen Celik - turkishseo.net
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Ãcretsiz Link DeÄiÅimi, Aysen Celik <=