xfs
[Top] [All Lists]

[TPHCM] Co hoi song va lam viec tai My - tu van mien phi

To: [linux-xfs@xxxxxxxxxxx] <linux-xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: [TPHCM] Co hoi song va lam viec tai My - tu van mien phi
From: "[SGVisa]" <bouncehh@xxxxxxxxxx>
Date: Wed, 27 Mar 2013 19:31:30 +0700
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Reply-to: bouncehh@xxxxxxxxxx

Quà Anh Chá cà muán con mÃnh ÄÆác hác mián phà tái Hoa Ká?

Quà Anh Chá cà muán ÄÆác cÆ hái sáng, lÃm viác, phÃt trián tái Hoa Ká?

Quà Anh Chá cà muán ÄÆác cÆ hái trá nÃn giÃu hÆn tái Hoa Ká?

Quà Anh Chá cà muán cà thÃm kÃnh Äáu tÆ Äá giám thiáu rái ro tÃi sán?

sgvisa.jpg


Náu Anh Chá trá lái cà cho 01 hoác tát cá cÃu hái trÃn, mái Anh Chá tham gia buái hái tháo ÄáU TÆ ÄáNH CÆ HOA Ká - EB-5 do cÃng ty SG VISA tá chác. Buái hái tháo ÄáU TÆ ÄáNH CÆ HOA Ká - EB-5 sá dián ra:

Thái gian: 5:00 PM Äán 8:00 PM, 

                NgÃy 31 thÃng 03 nÄm 2013

Äáa Äiám: PhÃng Mekong Ballroom, New World Hotel

               76 LÃ Lai, Q.1, HCMC

 Mián phà tham dá
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [TPHCM] Co hoi song va lam viec tai My - tu van mien phi, [SGVisa] <=