xfs
[Top] [All Lists]

äåSAPåèåéçäæ

To: <linux-xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: äåSAPåèåéçäæ
From: "erpclub.org" <pdayfefx@xxxxxxxxxx>
Date: Wed, 27 Mar 2013 13:18:28 +0800
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx

äæèæççèåïäååERPCLUBääéäåæäæææåæåïéåäåçæååïååïääåäéççè åäïçääæååäïæççæäåäååèåïæççéæææãçååäèäæççääèéåèèçïåèåéåäåæäåæäçääåèèçèçãçççåèåèhttp://www.erpclub.org/Article/ArticleShow.aspx?cadid=430
a)ææçéåååå3å; ç1åååçå200åæåèåé200åïç2åååçå150åæåèåé150åïç3åååçå100åæåèåé100åã
b)æååçéåååå3åïç1åååçå500åæåèåé500åïç2åååçå300åæåèåé300åïç3åååçå200åæåèåé200å
c)æåïèçåïçéåååå10å; ç1åååçå10000åæåèåé10000åïç2åååçå5000åæåèåé5000åïç3åååçå3000åæåèåé3000åïç4åååçå2500åæåèåé2500åïç5åååçå2000åæåèåé2000åïç6åååçå1800åæåèåé1800åïç7åååçå1600 åæåèåé1600åïç8åååçå1400åæåèåé1400åïç9åååçå1200åæåèåé1200åïç10åååçå1000åæåèåé1000åã

æïæççååäåäææå

çéåçèè http://www.erpclub.org/Integral/RankingsShow.aspx?type=month 
 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • äåSAPåèåéçäæ, erpclub.org <=