xfs
[Top] [All Lists]

KÄdem TazminatÄ iÅletmelere hangi yÃkÃmlÃlÃkleri getirecek

To: "xfs" <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: KÄdem TazminatÄ iÅletmelere hangi yÃkÃmlÃlÃkleri getirecek
From: "Å. Ãmer ÃELIK" <a_omercelikent@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 19 Mar 2013 17:08:29 +0200
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=key; d=bogazici-konferans.info; h=From:Subject:To:Content-Type:MIME-Version:Date:Message-ID; i=a_omercelikent@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; bh=k8+1k9Y8EM2xOjD091tkzt5H7a8=; b=P2dZrYju3J6xwqwXiaPvyApSk8tK+g3cpC6G6V0tTSIa0CGVC1MLEycCQ0viQvLO1hFgoMGhn3jz iilvwnjssgQzaERUdPGJIM4gN/H+Ox91qQbu7bFB2sv3Dq45SOF3pXiDZzVhZ4JI50wCwROK5WUq 5AQjpNRyjRRSFanRpfI=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=key; d=bogazici-konferans.info; b=euwnGRnl34Nip9phDkeRW6KC7sHJIvjSIy5hUDZI4FGLbHJzpfE8ul77BTewemGRh+WUhq6JhGWr +d3H7+OwqIqBHxVglPj7r6VXn11bzxMMtFiQrTiYUjTRJSiuuszrz7CMHetDmnBjiKezJgnWeH5q 87rT5mW7qjCwGe7JtSM=;
Organization: Å. Ãmer ÃELIK
Priority: urgent
ï
 

 

IK YÃnetiminde

KIDEM TAZMÄNATI

UYGULAMALARI
ÄÅletmelere GetirdiÄi Yasal YÃkÃmlÃlÃkler & Sorumluluklar

 

Konferans: 30 Mart 2013 / Cumartesi / 09.30-17.30 Sheraton Maslak â Ästanbul

 

KonuÅmacÄlar:
- Prof. Dr. Toker DERELÄ // IÅÄk Ãniversitesi
- Prof. Dr. Tekin AKGEYÄK // Ästanbul Ãniversitesi
- Dr. Ali Kemal SAYIN // ÃalÄÅma ve Sosyal GÃvenlik BakanlÄÄÄ ÃalÄÅma Genel MÃdÃrÃ
- Ersin UMDU // Sosyal GÃvenlik Kurumu Äl MÃdÃr YardÄmcÄsÄ
- Haluk DURMUÅOÄLU // YÃnetim DanÄÅmanÄ
- Mesut BAYDUR // Serbest Muhasebeci Mali MÃÅavir

 

KÄdem tazminatÄ konusu bÃyÃklÃÄÃ ve niteliÄi ne olursa olsun her iÅyerinde uygulamada Ãnemli bir sorun alanÄdÄr.
KÄdem tazminatÄna iliÅkin hukuksal ve mali iÅlemlerin prosedÃrlere ve insan kaynaklarÄ tekniklerine uygun olarak gerÃekleÅtirilmesi hem hukuksal gereklilikler hem de mali uygulamalar aÃÄsÄndan hayati Ãneme sahiptir.

 

 

Änsan KaynaklarÄ YÃnetiminde KÄdem TazminatÄ Zirve programÄnÄn amacÄ, katÄlÄmcÄlara kÄdem tazminatÄ sÃreÃlerini hem yasal kurallara hem de ÃaÄdaÅ insan kaynaklarÄ yÃnetimi prensiplerine uygun olarak nasÄl yÃnetebileceklerine bilgi, politika ve uygulama deneyimlerini aktarmaktÄr.

Zirve ProgramÄ, her dÃzeydeki yÃneticilerle, insan kaynaklarÄ yÃneticilerinin, yÃnetici adaylarÄnÄn ve insan kaynaklarÄ uzmanlarÄnÄn ÃalÄÅma hukuku bilgi ve uygulama becerisini geliÅtirmeyi ve bu alanda ileri dÃzeyde bir donanÄma sahip olmalarÄnÄ hedeflemektedir.
 

 

Zirve ProgramÄ, ayrÄca, katÄlÄmcÄlarÄn KÄdem TazminatÄ fonuna iliÅkin son geliÅmeleri ÃalÄÅma ve Sosyal GÃvenlik BakanlÄÄÄ ÃalÄÅma Genel MÃdÃrÃânÃn sunumu ile ÃÄrenmeleri mÃmkÃn olacaktÄr.

 

Kapsam:


KÄdem TazminatÄ DÃzenlemelerinde Son GeliÅmeler: KÄdem TazminatÄ Fonu
Tarihi GeliÅim (3008, 1475 ve 4857 sayÄlÄ ÄÅ KanunlarÄnda hak kazanma ve yararlanma koÅullarÄ)
KÄdem tazminatÄnda dÃnya uygulamalarÄ
KÄdem tazminatÄnÄn iÅ gÃvencesi ve iÅsizlik sigortasÄ ile birlikte deÄerlendirilmesi
KÄdem tazminatÄna hak kazanÄlmasÄnda ve Ãdenmesinde yaÅanan sorunlar (iÅÃi, iÅveren ve kamu aÃÄsÄndan)
Ãrnek alan araÅtÄrmasÄ sonuÃlarÄ

KÄdem TazminatÄnÄn Yasal Boyutu
KÄdem TazminatÄnÄn Maliyetlendirilmesi: KÄdem TazminatÄnÄn UluslararasÄ Finansal Raporlama Sistemine GÃre Belgelendirilmesi
ÃalÄÅma Hukukundaki DiÄer Tazminat HÃkÃmleri ve ÄÅletmeler AÃÄsÄndan SonuÃlarÄ
Ähbar tazminatÄ ve sonuÃlarÄ
KÃtà niyet tazminatÄ
HaksÄz fesih/iÅe iade tazminatÄ
ÄÅyerinde ayrÄmcÄlÄÄa iliÅkin tazminat
DiÄer ÃalÄÅma mevzuatÄndaki tazminat hÃkÃmleri

KÄdem TazminatÄnda SektÃrel Deneyimler
YargÄtay KararlarÄ DoÄrultusunda KÄdem TazminatÄna Esas Ãdemeler
KÄdem ve Ähbar TazminatlarÄnÄn Sosyal GÃvenlik Hukukuna ÄliÅkin SorunlarÄ ve ÃÃzÃmler

Prime Esas Olan ve Olmayan KazanÃlar
Primlerin Bildirilmesi
KÄdem ve Ähbar TazminatÄnÄn Prime Tabi Olup Olmama Halleri

KayÄt ve AyrÄntÄlÄ Bilgi ÄÃin

0 216 422 93 61 - 62 - 63 - 64

w w w   b  o  s  p  h  o  r  u  s   c  o  n  f  e  r  e  n  c  e  s   c o m

ProgramlarÄmÄz kontenjanlarÄmÄzla sÄnÄrlÄdÄr, KayÄt iÅlemlerini web sayfamÄzdan online yapabilirsiniz,
Toplu katÄlÄm ve sponsorluk imkanlarÄndan faydalanmak iÃin lÃtfen arayÄnÄz.

 

AyÄn SempozyumlarÄ

PERAKENDE SEKTÃRÃNDE
TEDARÄK ZÄNCÄRÄ YÃNETÄMÄ

Yeni DÃzenlemeler ve Kurumsal
YÃnetim Älkeleri ÃerÃevesinde
BAÄIMSIZ YÃNETÄM
KURULU ÃYELÄÄÄ

6 Nisan 2013 / Cumartesi / Le MÃridien Otel Istanbul

13 Nisan 2013 / Cumartesi / Sheraton Maslak â Ästanbul

 

KonuÅmacÄlar:


-Atilla YÄldÄztekin // Lojistik YÃnetim DanÄÅmanÄ, Zirve KoordinatÃrÃ
-Birkan ÅehitoÄlu // FIBA Perakende Grubu, Lojistik YÃneticisi
-Christoph Michael // Grosser Grossser & Grosser, Åirket MÃdÃrÃ
-Emre Cevdet ÃizmecioÄlu // Kuehne Nagel Logistics, Lojistik Kontrat DirektÃrÃ
-Emre ÃÃÃz // DanÄÅman
-Fahrettin Aksakal // Hakmar GÄda, Bilgi ÄÅlem MÃdÃrÃ
-Ähsan BiÃen // Ästanbul PERDER BaÅkanÄ - BiÃen Market Genel MÃdÃrÃ
-M. Elif Akal // Horoz Lojistik, SatÄÅ DirektÃrÃ
-Mert TÃzÃner // Tchibo Gmbh, Yeni Pazarlar Lojistik GiriÅ Proje Lideri
-Okan Aras // ÃÃGE Depo Raf Sistemleri, YÃnetim Kurulu Ãyesi
-Ã. Äskender ÃzturanlÄ // Neptun DanÄÅmanlÄk, DanÄÅman ÃÄretim GÃrevlisi - Änternet MedyasÄ, Yazar
-Å. GÃrhan SaatÃÄoÄlu // Hepsiburada com, Operayondan Sorumlu Genel MÃdÃr
-Assoc. Prof. Tuncay Ãzcan // Ästanbul Ãniversitesi
-Umur Ãzkal // OGLI e-Solutions Platform, Genel MÃdÃr
 

 

KonuÅmacÄlar:


-
Dr. Veysi SEVÄÄ
- Ali TÃrker PÄRTÄNÄ / SMM, BaÅ DenetÃi
- Dr. Äsmet DEMÄRKOL

 

Neden Kurumsal YÃnetim?
NasÄl YÃnetiliyoruz, YÃnetimde Ne Kadar Profesyoneliz?
Åirketimiz Åeffaf mÄ, AldÄÄÄmÄz Kararlar DoÄru mu?
Risklerimizi Biliyor muyuz?
Åirket YÃnetiminde Patrona RaÄmen ÃzgÃr ve TarafsÄz Fikirler SÃylenebiliyor mu?
Kurumun ÃÄkarlarÄ, PaydaÅlarÄn ÃÄkarlarÄ Yeterince Korunuyor mu?
KurumsallÄÄÄn Neresindeyiz? YÃnetim Kurulumuz Ticaretin Yeni KurallarÄnÄ Biliyor mu?
YÃnetimle Älgili Gerekli Tedbirler AlÄnÄyor mu, Risklerimizin FarkÄnda mÄyÄz?
Åirket YÃnetimi Denetim MekanizmalarÄnÄ Kurabildi mi?

ÄÅte yukarÄdaki sorularÄn yada kurumsal yÃnetimle ilgili gelebilecek tÃm sorularÄn cevabÄ "YÃnetim kurulunda nitelikli baÄÄmsÄz Ãye" var mÄ sorusunda saklÄ:

 

Yeni TÃrk Ticaret Kanunu tarafÄndan tavsiye edilen, Sermaye PiyasasÄ Kurulu DÃzenlemeleri ne gÃre halka aÃÄk Åirketlerde zorunluluk haline getirilen baÄÄmsÄz yÃnetim kurulu ÃyeliÄi konusu iÅ ve akademik camianÄn deÄerli uzmanlarÄ tarafÄndan Ãok boyutlu olarak ele alÄnacaktÄr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarafiniza bilgilendirme amaciyla gonderilmis etkinlik takvimlerimizin gelmemesini veya farkli bir kanala yonlendirilmesini istiyorsaniz lutfen maille bildiriniz

!
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • KÄdem TazminatÄ iÅletmelere hangi yÃkÃmlÃlÃkleri getirecek, Å. Ãmer ÃELIK <=