xfs
[Top] [All Lists]

Stratejik SatÄnalma YÃnetimi ve TedarikÃi ÄliÅkileri - KayÄt ÄÃin Son 5

To: "xfs" <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: Stratejik SatÄnalma YÃnetimi ve TedarikÃi ÄliÅkileri - KayÄt ÄÃin Son 5 GÃn
From: "I. ÃiÄdem Erbilen" <dcigdem@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Sat, 16 Mar 2013 11:56:08 +0200
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=key; d=bogazici-konferans.info; h=From:Subject:To:Content-Type:MIME-Version:Date:Message-ID; i=dcigdem@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; bh=iIlkCnxeELnagVunXE+avolBgvs=; b=bd9wL+Cx/DjFNVkDfCa/iZzFlP2809t0eioG1tmrszbCTJ10dr3T8OYUAZSDn6s8covT0Faa/fMr 2e0uOLQRpDWwsy8K8f6epPszJ3ohJn5eWpokIwkDVFFuJ0gRv9NKS/oTLBoRgb6OLCizj2AFFEsl ttSumoGqXu+Qt5UN/uQ=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=key; d=bogazici-konferans.info; b=SdYTypQk+FdFCH6P0Vz7j+rUKKl+dAQM3ijuNLFjuFxHvxudAMiaQRSUvJIod9Hp1NGaFTw/s5RL J5jnSGA7soYb2g7BjCRH4jHanJZE1bd5JroQkKlIXimprST2xJ3xHSfOjzzCUH2m3mG5/L6wKTGc eRNrCkwJsscoX/DSPOw=;
Organization: G. ÃiÄdem Erbilen
Priority: urgent
ï

 

Stratejik SatÄnalma YÃnetimi ve SÃreà VerimliliÄini GeliÅtirme Kriterleri

SATINALMA ve TEDARÄK YÃNETÄMÄ ZÄRVESÄ
Pratikteki Uygulamalar ve BaÅarÄlÄ Modellerle

 

23 Mart 2013 / Cumartesi / 09.30-17.30 Sheraton Maslak â Ästanbul

 

KonuÅmacÄlar:
- Alpaslan ATALAY // YÃnetim DanÄÅmanÄ / Facility Manager, C.E.M.
- AyÅe ÃZEL // Meda Pharma / KÄdemli SatÄnalma UzmanÄ
- Benay ÃZTÃRK // KoÃtaÅ / Genel MÃdÃr Yrd.
- Cem KÃTÃK // YÄldÄz Holding / M&A ve ÄÅ GeliÅtirme Md.
- Elif AKAL // Horoz Lojistik / Integrated Logistics Sales Director
- Filiz ÃZEN // SatÄnalma, TedarikÃi ÄliÅkileri ve SÃzleÅme YÃnetimi UzmanÄ
- Harun KÄLCÄ // Borusan Mannesman / ÄK ve Ädari ÄÅler BÃlÃm Md.
- Murat TALU // Intengo Information Technologies / Genel MÃdÃr
- Nur AYGÃNEÅ // BÃtÃnsel ÄyileÅtirme ve Entegrasyon YÃneticisi
- Sevgi CANATA ÃINAR // Sub Regional Operations Manager

Tedarik Zinciri YÃnetimi ve TaÅeron ÄliÅkilerinde Neredeyiz?
Kiminle ÃalÄÅmalÄyÄz?, Kiminle ÃalÄÅmamalÄyÄz? VerimliliÄi NasÄl ÃlÃmeliyiz?
TedarikÃi Äle ÄletiÅimimiz Hangi AÅamada? Masaya NasÄl Oturuyoruz, NasÄl KalkÄyoruz?
Äleri Organizasyonlar Neler YapÄyorlar? Neleri Emsal Alabiliriz? Neleri DeÄiÅtirmeliyiz?

ÄÅletmemize NasÄl Entegre Edebiliriz?

 

GÃnÃmÃz ÅartlarÄnda hemen her alanda rekabet ÅartlarÄ daha Ãetin Åartlarda artmaktadÄr. GeÃmiÅte baÅarÄ sadece kar etmek ve bÃyÃmek anlamÄna gelirken artÄk gÃnÃmÃzde; belirlenen karlÄlÄÄa diÄer hedef koyuculardan daha hÄzlÄ ve daha sistemli bir Åekilde ulaÅabilmek, uygulamalarÄ yenileÅtirip dÃnÃÅtÃrmek ve bÃtÃnsellikteki gÃÃlà sinerjiyi kullanarak tÃm unsurlardan maksimum olarak faydalanabilmeyi planlamaktÄr. Ãzellikle biliÅim dÃnyasÄnÄn ulaÅtÄÄÄ inanÄlmaz yazÄlÄm ve haberleÅme ÃÃzÃmlerinin bu sÃreÃte kullanÄlmasÄ ile ÅartlarÄ iyi belirlendiÄinde, insan yapÄsÄndan kaynaklanan hata boyutunun kayda deÄer olarak azaltÄlabilmesi fÄrsatÄ bir âyÄldÄz savaÅlarÄâ hayalinden ÃÄkÄp aÃÄk bir gerÃeklik haline gelmiÅtir.

TedariÄin bÃtÃnsel olarak genel anlamÄ araÅtÄrÄp bulma, saÄlama, elde etme ve hazÄrlÄktÄr. Ancak eylemin gÃrÃnmeyen tarafÄnda ilgili kiÅiler ÃeÅitli haklÄ gerekÃeler ile acaba hangi kÄsÄmlarÄnÄ tam olarak opere ediyor ve hangi kÄsÄmlarÄnÄ da eksik bÄrakÄyorlar? KÄsacasÄ sÃreÃler iÃerisinde âzurnada peÅrev olmazâ demek isteyeceÄiniz kaà kiÅi ile karÅÄlaÅÄp tÃketiyorsunuz enerjinizi?
 

Yeni karlÄlÄk yÃntemleri ve yÃnetim eÄilimleri, ià maliyetleri biraz daha minimize ederken; girdilerin standartlarÄnÄ revize etmek yÃnÃndeki sÃrdÃrÃlebilir verimliliÄin en Ãst dÃzeye ÃÄkartÄlmasÄnÄ zorunlu kÄlmaktadÄr. Bu zorunluluk ise âgirdi ve hizmet maliyetleriâ baÅlÄÄÄ altÄnda en Ãnemli konu sayabileceÄimiz bir unsuru ÃnÃmÃze getirmekte ve kurumlarda seÃilen yÃntemlere aÅaÄÄdaki en Ãnemli sorularÄ sordurmaktadÄr.

TaÅeron iliÅkileri ve tedarik zinciri yÃnetiminde neredeyiz?, Kiminle ÃalÄÅmalÄyÄz?, Kiminle ÃalÄÅmamalÄyÄz?, DÃnÃÅÃm ve deÄiÅim maliyeti veya karlÄlÄÄa katkÄsÄ nelerdir?, Gizli tehditler ve gÃrÃnmeyen riskleri nasÄl gÃzlemleyebiliriz? VerimliliÄi nasÄl ÃlÃmeliyiz? Kalite, maliyet, hÄz, esneklik ve yenilikÃilik kriterlerimiz nelerdir? Neleri deÄiÅtirmeliyiz?, FiyatlandÄrmayÄ neye gÃre yapmalÄyÄz?, SatÄnalma kararlarÄmÄzÄ etkileyen unsurlarda Ãnceliklerimiz neler olmalÄ?, TedarikÃi ile iletiÅimimiz hangi aÅamada? TedarikÃiler nasÄl deÄerlendirilmeli ve yÃnlendirmelidir? Olumsuz yÃnlerin dÃzeltilmesi konusunda nasÄl bir yÃntem izlenmelidir? Masaya nasÄl oturuyoruz, nasÄl kalkÄyoruz? NasÄl bir tedarikÃi performans yÃnetim sistemini iÅletmemize entegre edebiliriz?

Bu sorularÄn cevaplarÄ Ãzerinde Ãok daha dikkatli durmamÄz gerektiÄi gÃnlerdeyiz. ÃÃnkà tÃm dÄÅsal tedarik yapÄlarÄ ve tÃm iÅ birliklerinin iÃeriÄi, bazÄ uygulama yÃntemleri ve bazÄ davranÄÅ Åekilleri ÃalÄÅÄlan sektÃrÃn (endÃstriyel hizmet ve faaliyet alanÄ) yapÄsÄna ve ÃrÃn gamÄna baÄlÄ olarak farklÄlÄk gÃstermektedir. FarklÄlaÅan unsurlara yeteri kadar hakim olunmadÄÄÄnda oluÅan yanlÄÅ beklentiler ile hareket edilerek buna karÅÄlÄk gelen uyumsuz hizmet veya mal alÄmlarÄ yapÄlabilir. Bu noktalarda rekabetten daha fazla hassas olmak her zaman fark attÄrÄcÄ bir baÅarÄ kriteri olarak karÅÄmÄza ÃÄkacaktÄr.

 

ProgramÄmÄz iÅletmelerin tedarik yÃnetimine, teorik kalÄplarÄn Ãtesinde yukarÄdaki gÃncel ve yapÄsal deÄiÅimlerin ÄÅÄÄÄnda bakarak; yÃnetimlerin hedeflerine istikrar ve hÄzÄ entegre ederek ilerlemelerine kÄlavuz olacak tÃyolar vermeyi amaÃlamaktadÄr. Ãzellikle sahanÄn aktif oyuncularÄ olan bilinirliÄi yÃksek kurumsal Åirketlerden aktarÄlacak Ãrneklemeler ve deneyimlerle pratikteki uygulamalarÄn sÃreÃleri ve sonuÃlarÄnÄn paylaÅÄmÄ saÄlanarak hÄzlÄ uygulanabilirliÄe yatkÄn bir program olmasÄ hedeflenmiÅtir.

 

Kapsam:


YaÅanmÄÅ Ãrnek Olaylarla TedarikÃi ÄliÅkileri YÃnetiminin YapÄ TaÅlarÄ:
TedarikÃi SeÃerken Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler Nelerdir? Riski DaÄÄtmak, Esneklik, Alternatif Planlar, KÃltÃr DayanÄÅmasÄ, AnlaÅÄlan Hedefler
TedarikÃi PerformansÄ DeÄerlendirme UygulamalarÄ: Operasyonel KPI DeÄerlendirmesi, SÃreà Analizleri ve ÄyileÅtirme Teknikleri
TedarikÃi GeliÅtirme Stratejileri: SÃreà VerimliliÄini GeliÅtirmek, Ortak Maliyet AzaltÄcÄ Projeler Yapmak, Gizli Maliyetleri Ãnleme ÃalÄÅmalarÄ
Hizmet Ve Mal AlÄm SÃzleÅmelerinde Hukuksal ve DavranÄÅsal GÃncel Kriterler,
SektÃrel Bazda TaÅeron Ve TedarikÃi DavranÄÅ Åekilleri, EtkileÅim FormÃlleri
FiyatlandÄrma Stratejileri Ve Finansal Karar Vermede KullanÄlan Yeni Pratik YÃntemler

SatÄnalma ve Verimlilik EtkileÅimi
Etkin ÃrÃn YÃnetimi Äle Verimlilik NasÄl ArtÄrÄlÄr? Buna BaÄlÄ Organizasyon Ve SÃreÃler NasÄl OlmalÄdÄr? Kaynak ÄhtiyacÄ Nedir? SektÃrel BaÅarÄlÄ Ãrnekler Nelerdir?

Hem Kalite Hem Maliyet DiyorsanÄz Yani Hedefiniz Tam 12âden Vurmak Äse TedarikÃi Denetimleri KaÃÄnÄlmazdÄr. âTedarikÃi Denetimlerinde UygulanmasÄ Gereken Pratik Metodlarâ

E-Ähale'nin TedarikÃi ÄliÅkilerine ve VerimliliÄine Etkisi - Mitler ve GerÃekler
Ähale YÃnetimi Ve PazarlÄk Stratejileri, TedarikÃiler Äle Olan ÄliÅkilerimizde Kritik Rol OynamaktadÄr.
Klasik Ähale YÃntemleri Ve PazarlÄk SÃreÃleri Äle E-Ähale YÃntemleri Ve SÃreÃlerinin; TedarikÃi ÄliÅkilerine Ve TedarikÃi VerimliliÄine Etkileri HakkÄnda KarÅÄlaÅtÄrmalÄ Ãrnek Olaylar

Änsan KaynaklarÄ BakÄÅÄyla Hizmet AlÄmlarÄ, Stratejik KÄstaslar
TedarikÃi ÄliÅkilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Konular, Alt ÄÅveren ÄliÅkisinin BaÅlamasÄndan Ãnce AlÄnmasÄ Gereken Tedbirler, TedarikÃi Ve Alt ÄÅveren ÄÅ GÃcà YÃnetimine NasÄl KatkÄ SaÄlanÄr, TedarikÃi, Alt ÄÅveren ÄÅgÃnà PerformansÄnÄ ArtÄrmak MÃmkÃn MÃ?

DÄÅ Kaynak KullanÄmÄ ve TedarikÃilerin Etkili YÃnetimi Yoluyla SaÄlanabilecek KazanÄmlar, Yol HaritalarÄ
Maliyet AvantajÄnÄn Ãtesine Odaklanmak
DÄÅ Kaynak KullanÄmÄ, ÄÅ SÃreÃlerinde Maliyetlerin DÃÅÃrÃlmesinin Ãtesinde, Kurumsal Yetkinliklerin GeliÅimi, Kurumsal Esneklik Ve HÄzÄn ArtÄrÄlmasÄ Ve ÄnovasyonlarÄn GeliÅtirilmesinde TedarikÃilerin Yetkinliklerinin KullanÄlmasÄ Yoluyla ÄÅletmelere Ne Gibi Ãnemli KatkÄlar SaÄlayabilmektedir?

TedarikÃi Performans DeÄerlendirmede ÅeffaflÄk
Åirketler ÄÃin En DoÄru TedarikÃilerle ÃalÄÅmanÄn, ÄÅletmelerin Hedeflerine UlaÅmasÄndaki Rolà GittikÃe ArtmaktadÄr. Performans DeÄerlendirme ÃalÄÅmasÄ SonuÃlarÄna GÃre TedarikÃilerin GeliÅtirilebilecek AlanlarÄ Belirlenip, ÄyileÅtirme Talep EdilebildiÄi Gibi Performans DÃÅÃklÃÄÃnÃn DevamlÄlÄk GÃstermesi TedarikÃi Kredibilitesinin DÃÅÃrÃlmesine Ya Da Devreden ÃÄkartÄlmasÄna Da Sebep Olabilir. Peki, Uygulanan YÃntemler Ne Kadar ÅeffaftÄr. ÅeffaflÄk Nedir? NasÄl SaÄlanÄr?

Reel SektÃr Deneyimi / Ãok Uluslu Bir Åirketin Case PaylaÅÄmÄ: 1,5 Senelik Implamantasyon SÃreci Olan Bir "Supplier Sore Card" Projesi

TedarikÃilerinizin PerformansÄnÄ NasÄl ÃlÃebilirsiniz? ÃlÃÃlen Kriterleri NasÄl DeÄerlendirip, Stratejik KararlarÄnÄzÄ NasÄl YÃnlendirebilirsiniz? BÃtÃn Bu SorularÄn CevaplarÄ ÄÃin NasÄl Bir Yol Äzlemeliyiz?

Bu Proje Äle TedarikÃiler Ve SatÄnalmacÄlar ArasÄnda Bilgi AkÄÅÄ Transparan Ve SÃrekli Hale Gelecek, DevamlÄ YapÄlan ÄyileÅtirmeler Sonucunda Hem TedarikÃilerinizin PerformanslarÄ Artacak, Hem De Åirket ÄÃi SÃreÃlerde, Daha Ãnceden DÃzeltilememiÅ Problemlerin Giderilmesinde HÄz KazanacaksÄnÄz.

Reel SektÃr Deneyimi / Analiz: SektÃrde Tek Olan TedarikÃiyle MÃzakere MÃmkÃn MÃ?

ÄhtiyacÄnÄz olan bir ÃrÃnÃn, Ãok sayÄda ya da birden fazla sayÄda tedarikÃiden satÄnalÄnmasÄ mÃmkÃnse satÄnalma birimi yÃneticisi olarak iÅiniz oldukÃa kolay. AÃÄk ihale ve aÃÄk eksiltmeden baÅlayarak pazarlÄk yÃntemi de dahil olmak Ãzere ÃeÅitli yÃntemlerle rekabetÃi bir ortamda ihtiyacÄnÄz olan ÃrÃn veya hizmeti en uygun fiyat/kalite standardÄnda tedarik etmeniz mÃmkÃn. ÃÃnkÃ, bu tÃr tedariklerde pazarlÄk gÃcÃnÃz oldukÃa fazla. Ancak, ihtiyacÄnÄz olan yÃksek teknolojili ve firmanÄz iÃin stratejik nitelikteki bir ÃrÃn tek bir tedarikci tarafÄndan Ãretiliyor ya da satÄlÄyorsa pazarlÄk imkÃnÄnÄz hià mi yok? Elbette var! Ãaresiz deÄilsiniz. Yeter ki; ileri mÃzakere stratejilerini bilinÃli bir Åekilde uygulayÄn!

Tek TedarikÃi Kimdir? TanÄyÄn!
Bu ÃrÃn Nedir Ve Neden Bu ÃrÃne ÄhtiyacÄnÄz Var?
AlÄcÄ Olarak Sizin SatÄcÄ Olarak KarÅÄ TarafÄn MÃzakere EdeceÄiniz SÃzleÅme Konusunda KarÅÄlÄklÄ ÃÄkarlarÄ Ve Bunlara Verdikleri DeÄer Nedir?
TedarikÃiyle AnlaÅamamanÄz Halinde MÃÅteri Olarak Sizi Kaybetmesinden DolayÄ TedarikÃinin UÄrayacaÄÄ KÄsa Ve Uzun DÃnem Zararlar Nelerdir?
Uzun DÃnemli AlÄm Ve AlÄm SonrasÄ Servis/BakÄm SÃzleÅmeleri Äle PazarlÄk GÃcÃnÃzà NasÄl ArtÄrÄrsÄnÄz?

KayÄt ve AyrÄntÄlÄ Bilgi ÄÃin

0 216 422 93 61 - 62 - 63 - 64

w w w  b o s p h o r u s   c o n f e r e n c e s  c o m

ProgramlarÄmÄz kontenjanlarÄmÄzla sÄnÄrlÄdÄr, KayÄt iÅlemlerini web sayfamÄzdan online yapabilirsiniz,
Toplu katÄlÄm ve sponsorluk imkanlarÄndan faydalanmak iÃin lÃtfen arayÄnÄz.

 

AyÄn SempozyumlarÄ

Änsan KaynaklarÄ YÃnetiminde
KIDEM TAZMÄNATI
ÄÅletmelere GetirdiÄi Yasal YÃkÃmlÃlÃkler & Sorumluluklar

Yeni DÃzenlemeler ve Kurumsal
YÃnetim Älkeleri ÃerÃevesinde

BAÄIMSIZ YÃNETÄM
KURULU ÃYELÄÄÄ

30 Mart 2013 / Cumartesi / Sheraton Maslak â Ästanbul

13 Nisan 2013 / Cumartesi / Sheraton Maslak â Ästanbul

 

KonuÅmacÄlar:


- Prof. Dr. Toker DERELÄ // IÅÄk Ãniversitesi
- Prof. Dr. Tekin AKGEYÄK // Ästanbul Ãniversitesi
- Dr. Ali Kemal SAYIN // ÃalÄÅma ve Sosyal GÃvenlik BakanlÄÄÄ ÃalÄÅma Genel MÃdÃrÃ
- Ersin UMDU // Sosyal GÃvenlik Kurumu Äl MÃdÃr YardÄmcÄsÄ
- Haluk DURMUÅOÄLU // YÃnetim DanÄÅmanÄ
- Mesut BAYDUR // Serbest Muhasebeci Mali MÃÅavir

 

 

KÄdem tazminatÄ konusu bÃyÃklÃÄÃ ve niteliÄi ne olursa olsun her iÅyerinde uygulamada Ãnemli bir sorun alanÄdÄr.
KÄdem tazminatÄna iliÅkin hukuksal ve mali iÅlemlerin prosedÃrlere ve insan kaynaklarÄ tekniklerine uygun olarak gerÃekleÅtirilmesi hem hukuksal gereklilikler hem de mali uygulamalar aÃÄsÄndan hayati Ãneme sahiptir.


Änsan KaynaklarÄ YÃnetiminde KÄdem TazminatÄ Zirve programÄnÄn amacÄ, katÄlÄmcÄlara kÄdem tazminatÄ sÃreÃlerini hem yasal kurallara hem de ÃaÄdaÅ insan kaynaklarÄ yÃnetimi prensiplerine uygun olarak nasÄl yÃnetebileceklerine bilgi, politika ve uygulama deneyimlerini aktarmaktÄr.

Zirve ProgramÄ, her dÃzeydeki yÃneticilerle, insan kaynaklarÄ yÃneticilerinin, yÃnetici adaylarÄnÄn ve insan kaynaklarÄ uzmanlarÄnÄn ÃalÄÅma hukuku bilgi ve uygulama becerisini geliÅtirmeyi ve bu alanda ileri dÃzeyde bir donanÄma sahip olmalarÄnÄ hedeflemektedir.
 

 

KonuÅmacÄlar:


-
Dr. Veysi SEVÄÄ
- Ali TÃrker PÄRTÄNÄ / SMM, BaÅ DenetÃi
- Dr. Äsmet DEMÄRKOL

 

Neden Kurumsal YÃnetim?
NasÄl YÃnetiliyoruz, YÃnetimde Ne Kadar Profesyoneliz?
Åirketimiz Åeffaf mÄ, AldÄÄÄmÄz Kararlar DoÄru mu?
Risklerimizi Biliyor muyuz?
Åirket YÃnetiminde Patrona RaÄmen ÃzgÃr ve TarafsÄz Fikirler SÃylenebiliyor mu?
Kurumun ÃÄkarlarÄ, PaydaÅlarÄn ÃÄkarlarÄ Yeterince Korunuyor mu?
KurumsallÄÄÄn Neresindeyiz? YÃnetim Kurulumuz Ticaretin Yeni KurallarÄnÄ Biliyor mu?
YÃnetimle Älgili Gerekli Tedbirler AlÄnÄyor mu, Risklerimizin FarkÄnda mÄyÄz?
Åirket YÃnetimi Denetim MekanizmalarÄnÄ Kurabildi mi?

ÄÅte yukarÄdaki sorularÄn yada kurumsal yÃnetimle ilgili gelebilecek tÃm sorularÄn cevabÄ "YÃnetim kurulunda nitelikli baÄÄmsÄz Ãye" var mÄ sorusunda saklÄ:

Yeni TÃrk Ticaret Kanunu tarafÄndan tavsiye edilen, Sermaye PiyasasÄ Kurulu DÃzenlemeleri ne gÃre halka aÃÄk Åirketlerde zorunluluk haline getirilen baÄÄmsÄz yÃnetim kurulu ÃyeliÄi konusu iÅ ve akademik camianÄn deÄerli uzmanlarÄ tarafÄndan Ãok boyutlu olarak ele alÄnacaktÄr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarafiniza bilgilendirme amaciyla gonderilmis etkinlik takvimlerimizin gelmemesini veya farkli bir kanala yonlendirilmesini istiyorsaniz lutfen maille bildiriniz

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Stratejik SatÄnalma YÃnetimi ve TedarikÃi ÄliÅkileri - KayÄt ÄÃin Son 5 GÃn, I. ÃiÄdem Erbilen <=