xfs
[Top] [All Lists]

Giao dich chung khoan khong gioi han chi mat 150.000 dong/thang

To: <linux-xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: Giao dich chung khoan khong gioi han chi mat 150.000 dong/thang
From: "Dich Vu Khach Hang" <dvkh@xxxxxxxx>
Date: Thu, 14 Mar 2013 17:02:20 +0700
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Em-campaign: {199BB8A4-3AFF-4652-A3E1-39FDC2A9C6A4}
Em-task: 14
Importance: Normal
Reply-to: "Dich Vu Khach Hang" <dvkh@xxxxxxxx>

 
chÆÆng trÃnh Æu ÄÃi phà giao dách chá trong nÄm 2013


CHÆÆNG TRÃNH ÆU ÄÃI PHÃ GIAO DáCH CHá TRONG NÄM 2013

CÃng ty cháng khoÃn APEC là mát trong nháng cÃng ty cháng khoÃn hÃng Äáu tái Viát Nam vái há tháng máng lÆái ráng kháp trÃn cá nÆác. ChÃng tÃi luÃn mong muán ÄÆa tái Quà khÃch hÃng cÃc sán phám tÃi chÃnh vái chát lÆáng tát nhát. Vái Äái ngÅ cÃc chuyÃn gia tÃi chÃnh giÃu kinh nghiám, cÃc mÃi giái cháng khoÃn vái thÃi Äá tán tÃm vái khÃch hÃng, chÃng tÃi hi váng sá mang Äán cho Quà khÃch nháng già trá bán váng.

NhÃn dáp CÃng ty cháng khoÃn APEC trÃn 5 tuái, ChÃng tÃi xin giái thiáu tái Quà khÃch hÃng mát sán phám tÃi chÃnh mái.

PHÃ GIAO DáCH PHáNG

Äái tÆáng ÄÆác hÆáng: CÃc khÃch hÃng má tÃi khoán cháng khoÃn trong thái gian 2013 và ÄÄng kà tham gia gÃi sán phám âPhà giao dách phángâ

Lái Ãch cáa chÆÆng trÃnh: Bán khÃng phái lo vá già trá giao dách hÃng thÃng Äá tÃnh trá phà mà bán chá cán phái trá 150.000 Äáng/thÃng thÃng qua gÃi sán phám
âPhà giao dách phángâ.

So sÃnh Phà giao dách pháng vái cÃc sán phám Äang cà trÃn thá trÆáng

Già trá giao dách hÃng  thÃng cáa bán

Mác phà trÃn thá trÆáng (0.3% trÃn già trá giao dách)

Sá tián bán tiát kiám  trong 1 thÃng

500.000.000

1.500.000

1.315.000 Äáng

1.000.000.000

3.000.000

2.815.000 Äáng

2.000.000.000

6.000.000

5.815.000 Äáng


HÃY ÄÄNG KÃ Má TÃI KHOáN TáI ÄÃY.


CÃC SáN PHáM CáA CÃNG TY.

KhÃch hÃng cà nhÃn

KhÃch hÃng doanh nghiáp

CÃc dách vá trác tuyánCÃng ty Cá phán Cháng khoÃn ChÃu à ThÃi BÃnh DÆÆng 

Äáa chá: Sá 14 LÃ Äái HÃnh, Quán Hai BÃ TrÆng, TP HÃ Nái
Tel: (04) 3577 1968
E-mail: 
dichvukhachhang@xxxxxxxxxxxx    


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Giao dich chung khoan khong gioi han chi mat 150.000 dong/thang, Dich Vu Khach Hang <=