xfs
[Top] [All Lists]

Masrafsiz Komisyonsuz Kapida Kredi Ãstelik Dev Samsung Led TV Firsatiyla

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Masrafsiz Komisyonsuz Kapida Kredi Ãstelik Dev Samsung Led TV Firsatiyla
From: "BankPozitif" <duyuru@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 07 Mar 2013 07:53:13 -0500
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=key1; d=uygunundan.com; h=To:Subject:Message-ID:Date:From:Reply-To:MIME-Version:List-Unsubscribe:Content-Type:Content-Transfer-Encoding; i=duyuru@xxxxxxxxxxxxxx; bh=FiH/TN0iMDQ+1Tana2yNb1yD5ww=; b=GY/W+O84F/uS2T6OS7a/TN9/kVEa3fXGtwUfep85tYEHwZnJ2Zj/2kkx9FsL8bDjwugAaxtZH9Q/ CzVN6/TwLuYncLWz80gAWCdoJ1WkAiDIG45AxyXwFVnJKzj+/sz9GbGNHU7nA6dpp/XzEzFL3/xC dbfYswYNJ5yH63UW56U=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=key1; d=uygunundan.com; b=V4DfHRl7eBo1q1dZ0DY+Ku5GrjUuPJl+ATA75KBQU63k4tbLPvnj6gZN39N7BWnRfXABRYZG+iLE ACxVqSAe38nlsWuv0VqhvLF6W9u8EETWl8IiRNvQLMBbCs3pYq2n8/9CMiwwFDBtwddxwOp8Z4tg aqJhN1HveGt8UYs/jLY=;
List-unsubscribe: <http://uygunundan.com/unsubscribe.php?M=956282&C=4bb72257f3c93f85b3d9c86d6ee83fb0&L=5&N=6>
Reply-to: duyuru@xxxxxxxxxxxxxx
BankPozitif
BankPozitif
BankPozitif
Bu e-Posta BankPozitif'in sundu?u kampanyalar, avantajlar ve ürünler hakk?nda bilgilendirmek amac?yla haz?rlanm??t?r.
BankPozitif e-posta üyeli?inden ç?kmak için Unsubscribe me from this list
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz ve tüm sorular?n?z için,
bize Mesaj Merkezimiz üzerinden ula?abilirsiniz.
Bizi takip edin:
Bu E-posta mesaj? gizlidir. Ayr?ca sadece yukar?da ad? geçen ki?iye özel bilgi içeriyor olabilir. Mesaj?n gönderilmek istendi?i ki?i siz de?ilseniz hiçbir k?sm?n? kopyalayamaz ba?kas?na gönderemez ba?kas?na aç?klayamaz veya kullanamazs?n?z. E?er bu mesaj size yanl??l?kla ula?m??sa lütfen mesaj? ve tüm kopyalar?n? sisteminizden silin ve gönderen ki?iyi E-posta yolu ile bilgilendirin. ?nternet ileti?iminde zaman?nda güvenli hatas?z ya da virüssüz gönderim garanti edilemez. Gönderen taraf hata veya unutmalardan sorumluluk kabul etmez.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Masrafsiz Komisyonsuz Kapida Kredi Ãstelik Dev Samsung Led TV Firsatiyla, BankPozitif <=