xfs
[Top] [All Lists]

[no subject]

To: undisclosed-recipients:;
Subject:
From: DM & F INVESTMENT <lizarda@xxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 18 Feb 2013 05:33:33 -0300 (BRT)
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Reply-to: "dm.finvestment@xxxxxx" <dm.finvestment@xxxxxx>
Sveiki,

Vai esat biznesa cilvÄks vai sieviete? Vai jums nekÄdu finansiÄlu stresu? Vai 
jums ir nepiecieÅama nauda, lai sÄktu savu biznesu?
Vai jums ir zems kredÄta score, un jÅs atradÄsiet, ka ir grÅti saÅemt 
aizdevumus no vietÄjÄm bankÄm un citÄm finanÅu iestÄdÄm? RisinÄjums, lai jÅsu 
finansiÄlo problÄmu ir DM & F ierobeÅoto ieguldÄjumu.


Sazinieties ar mums Åodien pa e-pastu par savu aizdevumu.

EMAIL: dm.finvestment@xxxxxx

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [no subject], DM & F INVESTMENT <=