xfs
[Top] [All Lists]

PayPal-只需一个邮箱即可完成国际收付款

To: undisclosed-recipients:;
Subject: PayPal-只需一个邮箱即可完成国际收付款
From: "Wang, Abby(AWF)" <biywang@xxxxxxxxxx>
Date: Mon, 18 Feb 2013 01:34:33 +0000
Accept-language: zh-CN, en-US
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=paypal.com; i=biywang@xxxxxxxxxx; q=dns/txt; s=paypalcorp; t=1361151348; x=1392687348; h=from:subject:date:message-id:mime-version; bh=QZkEUXLjHo4CkRpw3k3n1jQIXrtcie1rj8w7LPVqmak=; b=sJ/d4YqWPcdAG+IdIatYTlFKndwuxyA0N66LkCDe30+omn+4bkfVkcZK rajKRLs4Tt9ZuCKjjS7LH3OHiAX4MfNOCYrp0Qr+KTIchkgVh3q7RTKaI LBqmn1zBdW9cgYIY0pFK0geacH3ww55o8UV/7a061ZCc/UC45OVnCeOO5 g=;
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=paypal.com; i=biywang@xxxxxxxxxx; q=dns/txt; s=paypalcorp; t=1361151345; x=1392687345; h=from:subject:date:message-id:mime-version; bh=QZkEUXLjHo4CkRpw3k3n1jQIXrtcie1rj8w7LPVqmak=; b=c4sCHugJWleDsIJD+TdEFWmaqmsb3+rregSYGBNeuuadfXxdKPkv/jgi qN33e/DNXTjue3sikVARK9ohXdJzYsC0mpEqgdExwKCEiisjButzjyet5 liJh0moJvxJ0OTvZzQrk3nZ86jcTLxsuyCNre/Swxj5MPSiBDe45TnFSm A=;
Domainkey-signature: s=paypalcorp; d=paypal.com; c=nofws; q=dns; h=X-EBay-Corp:X-IronPort-AV:Received:Received:From:Subject: Thread-Topic:Thread-Index:Date:Message-ID:Accept-Language: Content-Language:X-MS-Has-Attach:X-MS-TNEF-Correlator: x-originating-ip:Content-Type:MIME-Version:X-CFilter-Loop; b=hhN9G2BmQShh7DnL2FmKw4Fw4cIv+kAaggu9XSCKBJubsKMcCLr9Ak9+ t92o3S0D+Vh2XBmoBCNU82vzu6DMBSs857OLHOmKI2rGyZvmq7S3c+xt3 zaBHrHpQgMLnHN+ZwyJlx8MPNXEJdGaWUKMI5AYZVL/11GHT4J6LkAW20 A=;
Thread-index: AQHODXga2FIbfGfo3kWyEp8GT2WHgQ==
Thread-topic: PayPal-只需一个邮箱即可完成国际收付款

什么是 PayPal ?
PayPal
eBay旗下的,全球最受欢迎的在线支付工具,只需一个邮箱即可完成收付款。可在全球190多个国家和地区使用,支持24种货币。现有3亿用户,海外知名度、普及率和信任度高,有利新客户开发。PayPal注册简单、免费,且无月、年费,小额收款更划算。
PayPal
优势:
安全:PayPal 保证信息安全,在收付款过程中,买卖双方不用将银行卡或银行账户信息透露给他人,只需告诉对方邮箱地址即可收付款。
方便:可以在全球190多个国家和地区通过收发电子邮件形式进行收付款。
快捷:即付即到且无收款限额

PayPal
适用对象

1
、购物网站  2B2B企业小额货款、订金、样单  3B2CC2C商家  4、外贸SOHO  5、物流公司(卖家误解:我是批发商,我是工厂生产商,我们都是大批量出货,不需要使用paypal。但是大单通常都是从小样品单开始的?首次合作的样品单是成功的关键)
 
我能为你提供什么支持?
1
、全程为您免费提供PayPal开通与使用指导及帐户后期维护与风险控制
2
物流优惠
3
、申请降低费率优惠
4.
网站集成paypal      以上全是免费为你服务

 

我能帮助到您什么:

 

1.免费获得Paypal专业顾问的免费全程指导服务

 

2.有问题及时在线协助,第一时间快速解决问题

 

3. 账户注册认证收款提现风控等问题的专业指导

 

4.提供商城技术支持,Paypal在线支付接口集成

 

5.账户备案可以对客户进行一对一跟踪指导服务

 

备注:请认准@paypal.com,慎防骗子冒认


如需注册,请提前联系我  点击这里给我发消息

 

Direct 8620-85168188-8036
Mobile
134-1642-6122
Email
biywang@xxxxxxxxxx
QQ 1093162610
R2107, Team Tower, 208 Tianhe Road,Guangzhou, 510620
中国广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦2107

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • PayPal-只需一个邮箱即可完成国际收付款, Wang, Abby(AWF) <=