xfs
[Top] [All Lists]

[Karlv] Automat do sprzedaÅy zniczy / Åwiec ; ELEKTRONICZNY WYÅWIETLACZ

To: karlv@xxxxxxxxxxxxxxx
Subject: [Karlv] Automat do sprzedaÅy zniczy / Åwiec ; ELEKTRONICZNY WYÅWIETLACZ NUMERÃW PIEÅNI ; Elektroniczne Åwieczniki wotywne / Åwieczniki
From: Karl Vospernik <karlv@xxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 13 Feb 2013 19:49:42 +0100
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
In-reply-to: <510CA461.8070608@xxxxxxxxxxx>
List-archive: <http://karlv.xpirio.at/cgi-bin/mailman/private/karlv>
List-help: <mailto:karlv-request@karlv.xpirio.at?subject=help>
List-id: <karlv.karlv.xpirio.at>
List-post: <mailto:karlv@karlv.xpirio.at>
List-subscribe: <http://karlv.xpirio.at/cgi-bin/mailman/listinfo/karlv>, <mailto:karlv-request@karlv.xpirio.at?subject=subscribe>
List-unsubscribe: <http://karlv.xpirio.at/cgi-bin/mailman/options/karlv>, <mailto:karlv-request@karlv.xpirio.at?subject=unsubscribe>
References: <510CA461.8070608@xxxxxxxxxxx>
Sender: karlv-bounces@xxxxxxxxxxxxxxx
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20130107 Thunderbird/17.0.2

Â

MIRIAM MEDIEN katolicka ksiÄgarnia i wydawnictwo

technologia medialna ksiÄÅki CD-ROM-y DVD Åwiece druk cyfrowy dewocjonalia

Bahnhofstr. 48 - A 9020 Klagenfurt

tel.: (0043) - (0) 0463 287497

fax: 0463 287498Â Â Â e-mail: karlv@xxxxxxxxxxx
------------------------------------------------------------------------------------------------------


Â

elektroniczny wyÅwietlacz numerÃw pieÅni (wyÅwietlaczÂLED) do koÅcioÅÃw, sal, filii koÅcioÅa iÂinNYCH pomieszczeÅ

Specjalna oferta wdroÅeniowa â patrz ceny produktÃw w kolejnoÅci rosnÄcej na ostatniej stronie (aktualna Årednia cena od rÃÅnych dostawcÃw jest wyÅsza o ponad 1000 euro odÂnaszej oferty)

ZDJÄCIA PONIÅEJ

WyÅwietlacz LED zostaÅ juÅ sprzedany do ponad 1000 koÅcioÅÃw w rÃÅnych krajach!

MoÅliwoÅÄ testowania przez 14 dni

Â

 495 â w tym transportu  2 lata gwarancji


ÂwiÄcej informacji w plikach systemowych w polskim przekÅadzie

------------------------------------------------------------------------------------------Â

Automat do sprzedaÅy zniczy / Åwiec

- dobra inwestycja (okoÅo 30% oprocentowanie przy zakupie lub wynajem stanowiska na cmentarzu o powierzchni 1m2 Âza 10% przychodÃw uzyskanych ze sprzedaÅy zniczy / Åwiec)

RozwiÄzanie przyjazne dla osÃb, ktÃre czasami (np. wieczorem lub w weekend) przy wizycie na cmentarzu chcÄ zapaliÄ zniczg


Â

Elektroniczne Åwieczniki wotywne / Åwieczniki

Bardzo dobre uzupeÅnienie do konwencjonalnego Åwiecznika wotywnego zÂnaturalnym oÅwietleniem / Åwiecami. DuÅy zysk netto!

OpÅacalnoÅÄ (miesiÄcznie ok. 400 euro zysku netto).

W zaÅÄczniku ujÄto takÅe kilka tradycyjnych ÅwiecznikÃw dajÄcych naturalne ÅwiatÅo -Âokazyjne ceny (opÅata za przesyÅkÄ zostaÅa uwzglÄdniona w cenie).
f


 Nasze dodatkowe oferty pochodzÄ redaktor katolickiego
ÂÂ (Åwiece + elektroniczny grÃb pomnik, butelki na wodÄ Beni Quart pozycji devotionel litrowych takich jak np.. RÃÅaÅce, krzyÅe, CudownegoÂÂÂ
ÂÂ Medalika
etc)

Â


jgj

cd


Etiquettes pour l`eau beni disponible aussi en francais

h


Attachment: 3 OpferlichtstÃnder PL.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: 1 Liednummernanzeige PL.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: 2 Grablichtautomaten PL.pdf
Description: Adobe PDF document

_______________________________________________
Karlv mailing list
Karlv@xxxxxxxxxxxxxxx
http://karlv.xpirio.at/cgi-bin/mailman/listinfo/karlv
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>