xfs
[Top] [All Lists]

ierosinÄt linku

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: ierosinÄt linku
From: Merinda Krievs <Merinda.Krievs@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 11 Feb 2013 14:53:54 +0000
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Sveiki,

Es vÄlÄtos sevi iepazÄstinÄt, mans vÄrds ir Merinda Krievs,

Man ir Äoti daudz kvalitatÄvas kazino un gamblinga lapas,
un es vÄlÄtos ierosinÄt bezmaksas  linku apmaiÅu starp mÅsu JÅsu lapu oss.sgi.com,
vai jebkuru citu lapu, kas Jums pieder.

JÅs bÅsiet iepriecinÄts, ka man ir daudz daÅÄdu ideju,
kÄ mÄs varam gÅt abpusÄju labumu ar linku apmaiÅu.
Galvenais linku apmaiÅas mÄrÄis ir iegÅt labÄkas pozÄcijas GooglÄ.

LÅdzu, dariet man zinÄmu, vai JÅs interesÄ mans piedÄvÄjums,
vai arÄ ir kÄdi priekšlikumi vai kas cits, ko teikt!


Gaidot uz JÅsu atbildi,


Merinda Krievs

http://www.latvianseo.com/
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • ierosinÄt linku, Merinda Krievs <=