xfs
[Top] [All Lists]

ThÄm dà à kián vá cÃc hÃng vián thÃng tái Viát Nam

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Thăm dò ý kiến về các hãng viễn thông tại Việt Nam
From: "vietnammarketsurvey@xxxxxxxxx via surveymonkey.com" <member@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: 19 Dec 2012 07:22:09 -0800
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha1; d=smo.surveymonkey.com; s=s768; c=simple/simple; q=dns/txt; i=@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; t=1355930399; h=From:Subject:Date:To:MIME-Version:Content-Type; bh=Jc0JU5I/f/4aKT/JttWujfNtOqk=; b=jT/jgtomnlrn4HSvS5iw+ZGIW21qJ7AU8uCODRQXK60l4lTqIeTMp1IqL01ZK2H5 /7yXaHTtmk5QmsT6h0kMbHhg0RRYrDtgcmB/O13G9GKcyowbuRg3RsRh5uJ/FJ4I QMtFxf2TqL2UCx2zYw372DBeyd7qrpAE86tqN13fQDM=;
Monkey-id: byaP%2fM%2bIniY%2fbXlUrJHk8w%3d%3d
Reply-to: vietnammarketsurvey@xxxxxxxxx
Sender: survey-noreply@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Với mục đích nghiên cứu so sánh, đánh giá chính xác dịch vụ di động của các nhà 
cung cấp dịch vụ di động tại Việt Nam để hướng tới phục vụ khách hàng tốt hơn. 
Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của anh/chị bằng việc trả lời các câu hỏi 
trong phiếu khảo sát sau đây: 
https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=3WE5_2fiFsUfUSV_2f_2fdUSFR2A_3d_3d
Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin này cho mục đích nghiên cứu. 
Trân trọng cảm ơn! 


If you do not use mobile services in Vietnam please ignore this message!

Xin lưu ý: Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận được email từ chúng tôi, xin vui 
lòng bấm vào liên kết dưới đây, và bạn sẽ được tự động loại bỏ khỏi danh sách 
gửi thư của chúng tôi. 
https://www.surveymonkey.com/optout.aspx?sm=3WE5_2fiFsUfUSV_2f_2fdUSFR2A_3d_3d
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • ThÄm dà à kián vá cÃc hÃng vián thÃng tái Viát Nam, vietnammarketsurvey@xxxxxxxxx via surveymonkey.com <=