xfs
[Top] [All Lists]

Re: xfs_repair segfaut in stage 6

To: Michael Monnerie <michael.monnerie@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: Re: xfs_repair segfaut in stage 6
From: Bartosz Cisek <bartosz.cisek@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 12 Sep 2011 17:42:18 +0200
Cc: xfs@xxxxxxxxxxx
In-reply-to: <4E6A2B73.50503@xxxxxxxxxxxxxx>
References: <4E69D1B9.8070201@xxxxxxxxxxxxxx> <201109091401.31422@xxxxxx> <4E6A2B73.50503@xxxxxxxxxxxxxx>
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.16) Gecko/20110818 Iceowl/1.0b1 Icedove/3.0.11
W dniu 09.09.2011 17:06, Bartosz Cisek pisze:

>> Can you provide a metadump of that partition? By this, the devs can 
>> reproduce the bug on their machine, and resolve issues much quicker.
> 
> xfs_metadump -g /dev/cciss/c0d5p1 - | bzip2  > metadump.bz2
> 
> http://bartoszcisek.pl/metadump.bz2

Is there anything more I can get from failed partition to help solving
this bug? Or it can be safely recreated?
-- 
Bartosz Cisek
Admin

email: bartosz.cisek@xxxxxxxxxxxxxx
tel: +48 519 300 122

Nasza Klasa Sp. z o.o.,
ul. Gen. J. Bema 2, 50-265 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS:0000289629, NIP:898-21-22-104 REGON:020586020,
Kapitał zakładowy: 67 850,00 PLN

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>