xfs
[Top] [All Lists]

Upgrade svého e-mailového

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Upgrade svého e-mailového
From: "Webmaster" <no-reply@xxxxxxxxxxxx>
Date: Sun, 20 Mar 2011 09:54:44 -0400
Importance: Normal
User-agent: SquirrelMail/1.4.19-1.fc9
P&#345;ekro&#269;ili jste limit úlo&#382;i&#353;t&#283; na po&#353;tovní
schránce.


Nebudete moci odesílat nebo p&#345;ijímat novou po&#353;tu dokud upgrade
va&#353;í e-mailové kvóty.


Zkopírujte ní&#382;e odkaz a vypl&#328;te formulá&#345; pro upgrade svého
ú&#269;tu.

http://www.pinklez.com/rma/use/emailovyucetaktualizace/form1.html


Správce systému
192.168.0.1


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Upgrade svého e-mailového, Webmaster <=